Arkkitehtuurikilpailu, Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto

HEL 2020-008218
More recent handlings
§ 3

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun toiseen vaiheeseen valitut ehdotukset

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti, että Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtikilpailun toiseen vaiheeseen valitaan seuraavat kilpailuehdotusten arviointiryhmän esittämät nimimerkit:

- 24 Ketju

- 33 Metsäaukio

- 35 Nappulaliiga

Päätöksen perustelut

Rakennetun omaisuuden hallintapalvelun päällikkö on 24.6.2020, § 18, päättänyt Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä.

Kilpailun arvosteluun otettiin 71 ehdotusta, joista arviointiryhmä valitsi kolme parasta ehdotusta jatkoon arkkitehtikilpailun toiseen vaiheeseen.

Kilpailun tausta ja tarkoitus

Tapulikaupungin asuinalueelle lähelle Puistolan juna-asemaa on suunnitteilla alueen palvelurakennuksia korvaava uudisrakennus, joka sisältää peruskoulun 700 oppilaalle, päiväkodin 240 lapselle ja lisäksi leikkipuistotoiminnan vaatimat sisätilat. Tilahankkeiden rakentamisohjelmassa hanke on ajoitettu toteutettavaksi 2022 - 2024 ja sille on varattu rahoitusta 40 miljoonaa euroa. Uudella koulu- ja päiväkotirakennuksella tulee olemaan merkittävä rooli alueen julkisena palvelurakennuksena. Haasteita suunnittelulle asettaa kaupunkikuvallinen soveltuvuus olemassa olevan asuinalueen keskelle ja puistoalueen reunalle. Hankkeella pyritään parantamaan myös alueen palvelutasoa ja vetovoimaisuutta. Asetetut tavoitteet täyttävän suunnitteluratkaisun löytämiseksi hankkeesta järjestetään yleinen, kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu.

Kilpailun tarkoitus on toimia hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valintamenettelynä. Tavoitteena on löytää toimiva, turvallinen, terveellinen, teknillisiltä ratkaisuiltaan kestävä, ympäristöystävällinen, investointi- ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen sekä kaupunkikuvallisilta ominaisuuksiltaan ja arkkitehtuuriltaan laadukas julkinen palvelurakennus.

Kilpailu järjestetään Tilat -palvelun toimesta kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen sekä kaupunginkanslian edustajien yhteistyönä. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa.

Kustannukset

Kilpailun kustannukset ovat yhteensä arvonlisäverottomana enintään 510 000 euroa. Ne muodostuvat kilpailijoille maksettavista palkinnoista (enintään 155 000 euroa), kilpailukonsultin palkkiosta (noin 50 000 euroa), asiantuntijapalkkioista (ainakin elinkaari-, rakenne-, lvi-, sähkö-, rakennuttamis- ja kustannusasiantuntijat) sekä parhaimmista ehdotuksista tehtävistä kustannusvertailusta (noin 200 000 euroa), digitaalisen alustan ja arvostelusovelluksen käytöstä (noin 35 000 euroa), Suomen Arkkitehtiliiton nimeämien tuomarien palkkioista (2 x noin 25 000 euroa) sekä muista järjestelykuluista (noin 20 000 euroa).

Osa em. tehtävistä (kuten voittaneen ehdotuksen laadinta ja asian-tuntijoina toimivien erikoissuunnittelijoiden tehtävät) vähentävät suunnittelukustannuksia hankkeen myöhemmässä vaiheessa.

Rahoitus

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto on siirretty toteutettavaksi vuokrahankkeena. Hankkeen rahoituksesta tulee vastaamaan kunnallisiin palvelukiinteistöihin sijoittava taho, joka valitaan alueen kaavoituksen, rakennuksen suunnittelun, lupaprosessien ja päätöksenteon edettyä riittävän pitkälle.

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto sisältyi kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion talonrakennushankkeiden investointiohjelmaan vuosiksi 2020 - 2029. Siinä hankkeelle oli varattu rahoitusta yhteensä 37 miljoonaa euroa. Kilpailun kulut rahoitetaan hankkeelle varatuista määrärahoista.

Kilpailun säännöt

Kilpailussa noudatetaan kilpailuohjelmaa sekä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjä.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on alustavasti 26.6.2020 – 15.1.2021. Tulokset julkistetaan maaliskuun 2021 aikana.

Suunnittelukilpailu on käynnistetty julkaisemalla kilpailuohjelma, joka on julkaistu Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa Tenders Electronic Daily:ssä (TED), kilpailun verkkosivuilla www.maatullinkoulu.fi sekä SAFA:n kilpailusivuilla.

Arviointi

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa arviointiryhmä, johon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeämät kaksi arkkitehtituomaria. Arviointiryhmä kuulee työssään lisäksi asiantuntijoita, muun muassa kustannusasiantuntijaa sekä teknistaloudellisia asiantuntijoita.

Jatkotoimenpiteet kilpailun jälkeen

Kilpailun tuomaristo antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi suunnittelukilpailun tuloksen perusteella. Jatkosuunnittelutoimeksianto (pää- ja arkkitehtisuunnittelu) on tarkoitus antaa voittaneen ehdotuksen tekijöille, mikäli Helsingin kaupunki tekee tarvittavat hankkeen jatkosuunnittelua ja toteutusta koskevat päätökset. Jatkotoimeksianto tehdään hankintalain 40.2 § 8 kohdan mukaisena suorahankintana. Päätöksen hankkeen jatkosuunnittelusta ja työn sisällöstä tekee Helsingin kaupunki.

This decision was published on 23.02.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pekka Löyskä, arkkitehti, puhelin: 09 310 38311

pekka.loyska@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. MAATULLI muistio JYR4 201027

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.