Arkkitehtuurikilpailu, Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto

HEL 2020-008218
More recent handlings
§ 13

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun kustannukset, voittajan ja palkittujen valitseminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti:

A

hyväksyä kilpailun tuomariston yksimielisen esityksen mukaisesti Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtikilpailun voittajaksi ehdotuksen nimimerkki ”Metsäaukio”, toisen palkinnon saajaksi ehdotuksen nimimerkki ”Nappulaliiga”, kolmannen palkinnon saajaksi ehdotuksen ”Ketju”, lunastuksen saajaksi ehdotuksen ”Syli” sekä kunniamainintojen saajiksi ehdotukset nimimerkein ”Aapiskirja” ja ”Pihat”.

B

hyväksyä kilpailuehdotuksen jättäneille työryhmille maksettavaksi palkkiot, joiden yhteenlaskettu kokonaissumma on arvonlisäverottomana 155 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Aiemmin tehdyt päätökset

Rakennetun omaisuuden hallintapalvelun päällikkö on 24.6.2020, § 18 päättänyt Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä.

Tilapäällikkö on 23.2.2021, § 3 päättänyt Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun toiseen vaiheeseen valitut ehdotukset.

Kilpailun ratkaisun perustelu

Kilpailun tuomaristo päätti yksimielisesti asettaa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen ”Metsäaukio”.

Tuomaristo päätti yksimielisesti jakaa palkinnot ja lunastukset seuraavasti:

• 1. palkinto 40 000 euroa ehdotukselle ”Metsäaukio”

Fors Arkitekter: Sofia Fors Adolfsson, arkkitehti

Blomqvist Arkitektur: Rebecka Blomqvist Petersen, arkkitehti

• 2. palkinto 30 000 euroa ehdotukselle ”Nappulaliiga”

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

• 3. palkinto 15 000 euroa ehdotukselle ”Ketju”

Petri Piirta, arkkitehti SAFA

• Lunastus 10 000 euroa ehdotukselle ”Syli”

Parviainen Arkkitehdit Oy

Lisäksi toiseen vaiheeseen valituille ehdotuksille (sijat 1.-3) maksetaan à 20 000 euroa.

Tuomaristo päätti antaa kunniamaininnat ehdotuksille Aapiskirja (5) ja Pihat (44).

Palkkiot laitetaan maksuun Suomen Arkkitehtiliiton kautta. Palkintojen yhteissumma on 155.000 euroa.

Kustannukset

Kilpailun kustannukset ovat yhteensä arvonlisäverottomana enintään 510 000 euroa. Ne muodostuvat kilpailijoille maksettavista palkinnoista (enintään 155 000 euroa), kilpailukonsultin palkkiosta (noin 50 000 euroa), asiantuntijapalkkioista (ainakin elinkaari-, rakenne-, lvi-, sähkö-, rakennuttamis- ja kustannusasiantuntijat) sekä parhaimmista ehdotuksista tehtävistä kustannusvertailusta (noin 200 000 euroa), digitaalisen alustan ja arvostelusovelluksen käytöstä (noin 35 000 euroa), Suomen Arkkitehtiliiton nimeämien tuomarien palkkioista (2 x noin 25.000 euroa) sekä muista järjestelykuluista (noin 20 000 euroa).

Osa em. tehtävistä (kuten voittaneen ehdotuksen laadinta ja asiantuntijoina toimivien erikoissuunnittelijoiden tehtävät) vähentävät suunnittelukustannuksia hankkeen myöhemmässä vaiheessa.

This decision was published on 01.04.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pekka Löyskä, arkkitehti, puhelin: 09 310 38311

pekka.loyska@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. MAATULLI muistio JYR4 210304
2. MAATULLI Arvostelupöytäkirja

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.