Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Jiahe Asian Food Market/Jiahe Oy

HEL 2020-011077
More recent handlings
§ 46

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Jiahe Asian Food Market/Jiahe Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Jiahe Oy, Myllyväenkatu 14 C 1, 00920 HELSINKI
y-tunnus 2746940-7

Elintarvikehuoneisto

Jiahe Asian Food Market, Sörnäisten rantatie 7, 00530 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Pakatuissa elintarvikkeissa tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset säädösten mukaiset pakkausmerkinnät.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohdan 1 osalta 30.11.2020 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Jiahe Asian Food Marketiin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 2.9.2020. Tarkastuksella todettiin, ettei elintarvikkeiden käsittely-/pakkaustoimintaa tule laajentaa nykyisestä kokonaisten kasvisten pussittamisesta. Muuten myynnissä olleet elintarvikkeet olivat toimijan maahantuomia teollisuuden valmiiksi pakkaamia, joista suurelta osin puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät. Siivousvälineiden säilyttämis- ja huoltotilaa ei ollut erotettu muusta toiminnasta. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 2.10.2020 mennessä (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Jiahe Asian Food Marketiin on tehty uusintatarkastus 6.10.2020, jolloin on todettu elintarvikkeiden käsittelytoiminnan laajentuneen pakastetun lihan leikkaamiseen ja pakkaamiseen toimintaan soveltumattomassa tilassa. Myymälän itse pakkaamia pakastelihoja oli ilman pakkausmerkintöjä myynnissä asiakkaille. Pakkausmerkitsemättömät lihat poistettiin myynnistä toimijan toimesta. Suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät puuttuivat edelleen suurelta osin pakatuista elintarvikkeista ja siivousvälineiden säilyttämis- ja huoltotilaa ei ollut erotettu muusta toiminnasta. (Liite 2 Tarkastuskertomus)

Jiahe Asian Food Marketin kuulemiskirjeen viennin yhteydessä 8.10.2020 toimijan edustaja esitteli jo tehtyjä toimenpiteitä aiemmin havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Lihankäsittelytoiminta oli lopetettu ja käsittelyyn käytetyt välineet poistettu huoneistosta. Merkitsemättömät lihat hävitettiin toimijan edustajan toimesta biojätteen mukana purkamalla lihat pakkauksista. Siivousvälinetila oli järjestelty ja erotettu selkeämmin muusta tilasta. Suomen- ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä oli ryhdytty lisäämään.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 30.11.2020 päivätyllä kuulemiskirjeellä. (Liite 3 Kuulemiskirje)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa lopettaneensa lihankäsittelytoiminnan ja hävittäneensä merkitsemättömät pakastelihat sekä huolehtivan myymälän siivouksesta. Vastineen mukaan pakatut elintarvikkeet varustetaan suomen- ja ruotsinkielisillä pakkausmerkinnöillä marraskuun alkuun mennessä. (Liite 4 Vastine)

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Jiahe Oy ei ollut korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia määräajassa. Epäkohdan korjaamiseksi on tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artiklan 1 kohdan mukaan seuraavien tietojen ilmoittaminen on pakollista 10-35 artiklan mukaisesti, jollei tähän lukuun sisältyvistä poikkeuksista muuta johdu:
a) elintarvikkeen nimi;
b) ainesosaluettelo;
c) elintarvikkeen tuotannossa tai valmistelussa käytetyt ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka on lueteltu liitteessä II, tai liitteessä II luetelluista allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista johdetut ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka ovat mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa muodossa;
d) tiettyjen ainesosien ja ainesosien ryhmien määrät;
e)elintarvikkeen sisällön määrä;
f) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta;
g) erityiset säilyvyysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet;
h) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite;
i) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin siitä on säädetty 26 artiklassa;
j) käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksen mukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa;
k) juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;
l) ravintoarvoilmoitus.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle 4 §:n mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksi kielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä.

Jiahe Asian Food Marketissa oli myynnissä paljon pakattuja elintarvikkeita, joista puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

  1. Tarkastuskertomus 2.9.2020
  2. Tarkastuskertomus 6.10.2020
  3. Kuulemiskirje 8.10.2020
  4. Vastine kuulemiseen 8.10.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 32 §, 55 §, 74 §, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille 9 artikla
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle (834/2014) 4 §
 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 5 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Jiahe Oy:lle.

This decision was published on 23.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Riikka Pennanen, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 20996

riikka.pennanen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 2.9.2020 Jiahe Asian Food Market
2. Tarkastuskertomus 6.10.2020 Jiahe Asian Food Market
3. Kuulemiskirje 8.10.2020
4. Vastine 8.10.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.