Kuuleminen, elintarvikelaki 56 ja 59 §, Fisu Pojat Oy

HEL 2020-011945
More recent handlings
§ 51

Elintarvikelain 56 §:n ja 59 §:n mukaisen päätöksen antaminen Fisu Pojat Oy:lle elintarvikkeita koskevasta kiellosta ja elintarvikkeiden hävittämisestä

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Fisu Pojat Oy, Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki, y-tunnus 2945546-3

Elintarvikehuoneisto

Fisu Pojat Oy:n kala-alan laitos, Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Päätös koskee Fisu Pojat Oy:n kala-alan laitoksen (Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki) pakkasvarastossa olevia uudelleen pakattuja ja pakastettuja siianmätejä (12 kg), joita ei ole valmistettu hyväksytyssä laitoksessa.

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää kyseisen elintarvikkeen kaupanpidon ja muun luovutuksen. Koska elintarviketta ei voida muuttaa määräysten mukaiseksi, elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö määrää elintarvikkeet hävitettäväksi tai käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi.

Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 vaatimuksia.

Määräaika

Fisu Pojat Oy:n toivomuksen mukaisesti tuotteet hävitetään valvojan läsnä ollessa 12.11.2020.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Fisu Pojat Oy:llä on kala-alan laitos osoitteessa Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki. Laitos on hyväksytty 8.11.2019 ja sen hyväksymisnumero on F09175.

Ympäristöpalvelut teki Fisu Pojat Oy:n kala-alan laitokseen valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen 15.10.2020 (liite 1). Tarkastuksella pakkasvarastossa havaittiin etiketöimätöntä ja merkitsemätöntä siianmätiä pakattuina muovipurkkeihin. Toimijan mukaan mäti oli laitoksen edellisenä päivänä uudelleen pakkaamaa ja pakastamaa. Mäti oli alkuperäisessä pakkauksessa olevan etiketin mukaan suolattua ja peräisin kalastajalta (Tmi: Harri Lahti). Rahtikirjan mukaan mätiä oli toimitettu Fisu Pojat Oy:lle yhteensä 16 kg. Lähettäjäksi oli merkitty Escamar Seafood Oy, 67600 Kokkola, ja kuljetusyritykseksi Kalotti Thermo. Mätien lähtöpaikaksi oli ilmoitettu postinumero 67800 Kokkola. Koska mätien alkuperäisessä pakkauksessa ei ollut laitoksen hyväksymisnumeroa tai muita kunnollisia jäljitettävyystietoja, toimijan kanssa sovittiin, että ne pidetään pakkasvarastossa erillään eikä niitä myydä tai luovuteta, kunnes niiden alkuperä on selvitetty tarkemmin. Toimija toimitti tarkastuksen jälkeen tiedon, että mäti olisi peräisin Marinkaisten kalankäsittelyhallista (hyväksymisnumero F27254).

Ympäristöpalvelut oli tarkastuksen jälkeen 15.10.2020 yhteydessä T:mi Harri Lahden sekä Marinkaisten kalankäsittelyhallin sijaintipaikkakunnan elintarvikevalvontaan Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuoltoon. Ympäristöpalvelut sai Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollosta 29.10.2020 tiedon, jonka mukaan mädit on erotettu perkuun yhteydessä Marinkaisten kalankäsittelyhallissa (F27254), jota ei ole hyväksytty mädin käsittelyyn. Mädit on käsitelty ja pakattu T:mi Harri Lahden ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa. Escamar Seafood Oy:n ja Kalotti Thermon toiminnan osalta asian selvittely on vielä kesken.

Toimija toimitti ympäristöpalveluihin tiedon 30.10.2020, että mätejä on pakkasvarastossa 60 purkkia á 200 g eli yhteensä 12 kg. Puuttuvan 4 kg:n osalta toimija ilmoitti suullisesti 2.11.2020, että ne on käytetty omaan käyttöön ennen ympäristöpalveluiden tarkastusta.

Fisu Pojat Oy:n vastaanottamat ja uudelleenpakkaamat siianmädit ovat määräysten vastaisia, koska niitä ei ole valmistettu hyväksytyssä laitoksessa. Hyväksyttyyn laitokseen saa vastaanottaa eläinperäisiä jalostettuja elintarvikkeita (kuten suolattua mätiä) vain hyväksytystä laitoksesta, jolla on hyväksyntä kyseisen eläinperäisen elintarvikkeen käsittelyyn.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain 56 § ja 59 §:n mukaisesta päätöksestä 5.11.2020 päivätyllä kirjeellä (liite 3).

Toimija on antanut vastineen sähköpostitse 5.11.2020 ja 6.11.2020 (liite 4). Vastineessa toimija toivoo ensin saavansa ottaa tuotteet omaan käyttöönsä. Toimijalle vastattiin, ettei määräysten vastaisten elintarvikkeiden käyttö omassa taloudessa ole sallittua. Tämän jälkeen toimija ilmoitti, että tuotteet hävitetään.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Elintarvikelain 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoituksiin elintarvikemääräysten vastaista elintarviketta voidaan käyttää tai mihin tarkoituksiin se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi. Jos elintarvikkeen käyttö ei ole mahdollista, tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset edellyttävät, elintarvike on määrättävä hävitettäväksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 4 artiklan mukaan elintarvikealan toimijat voivat saattaa markkinoille yhteisössä valmistettuja eläinperäisiä tuotteita vain, jos ne on valmistettu ja käsitelty yksinomaan laitoksissa, jotka:
a) vastaavat asetuksen (EY) N:o 852/2004 ja tämän asetuksen liitteiden II ja III asiaa koskevia vaatimuksia sekä elintarvikelainsäädännön muita asiaa koskevia vaatimuksia; ja
b) toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt tai, jos 2 kohdan nojalla sitä edellytetään, hyväksynyt.

Asetuksen 5 artiklan mukaan elintarvikealan toimijat saavat saattaa 4 artiklan 2 kohdan mukaista hyväksymistä edellyttävissä laitoksissa käsiteltyjä eläinperäisiä tuotteita markkinoille ainoastaan, jos tuotteissa on joko:
a) asetuksen (EY) N:o 854/2004 mukaisesti käytetty terveysmerkki; tai
b) tämän asetuksen liitteessä II olevan I jakson mukaisesti käytetty tunnistusmerkki, kun mainitussa asetuksessa ei edellytetä terveysmerkin käyttämistä.

Elintarvikelain 18 §:n mukaan eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, niiden kääreissä, pakkauksissa ja niitä seuraavissa asiakirjoissa on oltava eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 5 ja 6 artiklan edellyttämät merkinnät.

Fisu Pojat Oy:n vastaanottamien ja uudelleenpakkaamien siianmätien määräysten vastaisuutta ei voida poistaa, koska mädit on valmistettu tiloissa, joita ei ole hyväksytty mätiä käsitteleväksi laitokseksi. Tämän vuoksi tilojen soveltuvuudesta kyseiseen toimintaan, toiminnan hygieenisyydestä ja siten elintarvikkeiden turvallisuudesta ei voida varmistua.

Elintarvikemääräysten vastaisten elintarvike-erien ottoa omaan käyttöön ei voida sallia, sillä valvontaviranomainen ei voisi varmistua niiden käytöstä ja siitä, ettei niitä päätyisi yleiseen kulutukseen.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 15.10.2020
2. Fisu Pojat Oy:n kuuleminen 5.11.2020
3. Vastine kuulemiseen 6.11.2020

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1, 18, 32, 56, 59, 74, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä, 4 ja 5 artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Fisu Pojat Oy:lle.

This decision was published on 11.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Karoliina Kettunen, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: + 358 9 310 31584

karoliina.kettunen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 15.10.2020
2. Fisu Pojat Oy kuuleminen 5.11.2020
3. Vastine Fisu Pojat Oy 5.11.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.