Ennakkoäänestyspaikat Helsingissä, vuoden 2021 kuntavaalit

HEL 2020-012437
More recent handlings
Case 18. / 878 §

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi Keskustakirjasto Oodin, Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön ja Vallilan kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myllypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalot, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kauppakeskus Ruoholahdessa ja Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Hyväksyessään päätösesityksen ennakkoäänestyspaikat kaupunginhallitus kehotti jatkovalmistelussa laajentamaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja niin, että lähtökohtaisesti aukioloajat ovat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat sekä kehottaa lisäämään äänestyspaikkoja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin teltta- tai konttiratkaisuilla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys päätösehdotukseen:

"Hyväksyessään päätösesityksen ennakkoäänestyspaikat kaupunginhallitus kehottaa jatkovalmistelussa laajentamaan ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja niin, että lähtökohtaisesti aukioloajat ovat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat sekä kehottaa lisäämään äänestyspaikkoja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin teltta- tai konttiratkaisuilla."

Perusteet:
Oikeusministeriön kirjeessä kunnille vaalien järjestämisestä todetaan, että kunnan on huolehdittava että äänestyspaikkoja on riittävästi ja niiden aukioloajat ovat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat (vaalilain mukaiset maksimit arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin 9-18). Kirjeessä todetaan myös, että "Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle)". Lisäksi kirjeessä todetaan, että kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville. Ennakkoäänestyspaikkoja on esityksessä yhteensä 34, kun vuoden 2019 eduskunta- ja eurovaalien ennakkoäänestyksessä niitä oli yhteensä 37.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus määrää Keskustakirjasto Oodin, Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön ja Vallilan kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myllypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalot, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kauppakeskus Ruoholahdessa ja Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Close

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Ennakkoäänestysaika on 7.–
13.4.2021. Vaalilain 9 § 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä määrää niiden aukioloajoista vaalilain 48 § 1 momentin mukaisesti. Kunnat voivat täyttää lakisääteisen velvollisuutensa harkintansa mukaan joko omin järjestelyin tai ostamalla tarvittavat palvelut.

Yleisistä ennakkoäänestyspaikoista on päätettävä niin hyvissä ajoin, jotta ne voidaan ilmoittaa ja vahvistaa oikeusministeriön ohjeen mukaisesti viimeistään 29.1.2021 klo 12. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot merkitään edellä mainittuun määräaikaan mennessä vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään. Äänioikeutetuille postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Oikeusministeriön ohjeistuksen (liite 2) mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpidon sekä vaalimainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaan vähimmäisvaatimuksena on, että vaalikampanjointi ja -mainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan tai sen sisäänkäyntiin.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia myös ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja varautumaan siihen mahdollisuuteen, että pandemiarajoitukset ovat edelleen voimassa. Tämä tarkoittaa joitakin erityisjärjestelyjä kuntavaalien toimittamisessa. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen kohdalla oikeusministeriö korostaa kiinnittämään huomiota erityisesti ennakkoäänestyspaikkojen riittävän suureen tilaan, mahdollisuuteen pitää turvavälejä jonossa ja äänestäessä, riittävän suureen ennakkoäänestyspaikkojen määrään sekä ennakkoäänestyspaikkojen laajoihin aukioloaikoihin.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi äänestystilan on oltava sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muuta toimintaa, tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään häiritse äänestystä. On suositeltavaa, että äänestystoimitusta varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä varten. Ennakkoäänestyspaikassa on oltava tietoliikenneyhteys, jonka on toimittava varmasti ja turvallisesti. Lisäksi tilaan on oltava esteetön kulku, jotta liikuntaesteiset henkilöt voivat käydä siellä äänestämässä. Lisäksi oikeusministeriön ohjeistuksessa korostetaan paikkojen pysyvyyttä, jotta äänestäjien keskuudessa ei synny epätietoisuutta niiden sijainnista.

Helsingin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen verkosto on aikaisemmin perustunut kaupungin perustamiin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin, joita ovat täydentäneet Posti Oyj:n ostopalveluna perustamat ennakkoäänestyspisteet. Helsingissä on ollut vaaleista riippuen 31–36 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Posti Oyj on ilmoittanut, että se ei enää perusta yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. Kuntavaalien yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja suunniteltaessa on pyritty säilyttämään aikaisemmin käytössä olleet hyvin toimineet ennakkoäänestyspaikat ja saamaan ennakkoäänestysverkosto kattavaksi koko Helsingin alueella.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. äänestyspaikkojen pysyvyys ja tietoliikenneyhteyksien toimiminen. Lisäksi ne on pyritty sijoittamaan paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät muutoinkin liikkuvat. Toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat osoittautuneet kirjastot. Kirjastoista yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina on saatu äänestäjiltä runsaasti myönteistä palautetta. Helsingin ennakkoäänestysverkosto rakentuu pääosin kirjastojen varaan. Esitetään yleisten ennakkoäänestyspaikkojen perustamista 19 kirjastoon. Suurin osa niistä on toiminut aikaisemminkin ennakkoäänestyspaikkana. Uudeksi ennakkoäänestyspaikaksi esitetään Malmitalossa sijaitsevaa Malmin kirjastoa.

Kirjastojen lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja on pyritty löytämään kaupungin muista tiloista alueilla, joissa kirjastoja ei ole tai joissa kirjastot eivät sovellu ennakkoäänestämiseen. Esitetään ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista nuorisotiloihin (Pihlajamäen nuorisotalo ja Viikin nuorisotalo), kulttuuritaloihin (Maunula-talo ja Vuotalo), kaupungintalolle ja Kallion virastotalolle.

Koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoja ei esitetä perustettavaksi palvelukeskuksiin eikä oppilaitoksiin.

Kauppakeskuksista on saatu aiempia vaaleja enemmän ennakkoäänestyspaikoiksi soveltuvia tiloja. Nyt on mahdollisuus perustaa ennakkoäänestyspiste seuraaviin kauppakeskuksiin: Kauppakeskus Citycenter, Kauppakeskus Hertsi, Kauppakeskus Kaari, Kauppakeskus Kamppi, Kauppakeskus Redi, Kauppakeskus Ristikko ja Kauppakeskus Ruoholahti. Edellisten lisäksi esitetään perustettavaksi ennakkoäänestyspiste Munkkivuoren ostoskeskuksen tiloihin. Tarkemmat tiedot ilmenevät liitteestä 1.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on erityistä huomiota kiinnitetty tilojen esteettömyyteen.

Kuntavaalien toimittamisessa on varauduttu koronapandemiaan. Ennakkoäänestystiloiksi on pyritty löytämään tiloja, joissa voidaan pitää turvavälejä niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Vaalien luotettavaan ja turvalliseen toimittamiseen varaudutaan rekrytoimalla vaalivirkailijoita huomattavasti aiempaa enemmän. Henkilöstöä tarvitaan huolehtimaan varsinaisesta vaalitoiminnasta sekä jonojen ja turvavälien ohjaamiseen. Pienemmissä ennakkoäänestyspaikoissa tämä on erityisen tärkeää. Viestinnällä pyritään vaikuttamaan äänestämisen tasaisempaan jakautumiseen ennakkoäänestys ajalla. Yleensä ensimmäinen sekä erityisesti kaksi viimeistä ennakkoäänestyspäivää ovat vilkkaita. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat laajemmat kuin aiemmin.

Close

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 851

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 12

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Keskustakirjasto Oodin, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myllypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalojen, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kauppakeskus Ruoholahdessa ja Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan tilan määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 23.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi