Ennakkoäänestyspaikat Helsingissä, vuoden 2021 kuntavaalit

HEL 2020-012437
More recent handlings
Case 23. / 240 §

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus muutti päätöksiään 14.12.2020 § 878 ja 25.1.2021 § 65 ja määräsi vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat liitteen 1 mukaisesti sekä siirsi yleisen ennakkoäänestyspaikan Pasilan kirjastosta Messukeskukseen ja Kauppakeskus Kaaresta Kanneltaloon. Kaupunginhallitus määräsi Malmin lentokentälle perustettavan drive-in ulkoennakkoäänestyspaikan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 § 878 Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat sekä muutti ja täydensi päätöstään 25.1.2021 § 65 laajentaen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoja ja lisäten kaksi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Päätös koski kuntavaalien ennakkoäänestysaikaa 7.–13.4.2021.

Kuntavaalit siirtyivät ja uusi ennakkoäänestysajankohta on 26.5.
–8.6.2021.

Tiedot kustakin kunnan alueella sijaitsevasta yleisestä ennakkoäänestyspaikasta aukioloaikoineen tulee olla tallennettu vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään viimeistään 8.4.2021 klo 12.

Töölön kisahallin yleinen ennakkoäänestyspaikan yhteydessä on mahdollista järjestää drive-in äänestys autolla sekä kevyellä liikenteellä. Kisahallin ennakkoäänestys on tarkoitus laajentaa edessä olevalle parkkipaikkana toimivalle Mäntymäen kentälle, jossa olisi mahdollista äänestää autokaistalla sekä kävellen ja polkupyörällä. Kisahallin keskeinen sijainti, helppo saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä ja riittävän suuret tarkoitukseen sopivat tilat mahdollistavat ennakkoäänestyksen myös ulkotiloissa Kisahallin ennakkoäänestyspaikan yhteydessä.

Malmin lentokentälle on mahdollista perustaa yleinen ennakkoäänestyspaikka.

Edellä mainittujen ulkoäänestyspaikkojen lisäksi on selvitetty mahdollisuutta järjestää yleinen ennakkoäänestyspaikka suuriin hallimaisiin tiloihin, jotta äänestäjät voivat kokea äänestämisen turvalliseksi koronanpandemiankin aikana. Messukeskus tarjoaa ennakkoäänestykseen suuren tilan, johon kulku saadaan järjestettyä turvallisesti. Messukeskuksen tarjous tilasta on liitteessä 2. Samalla alueella on yleinen ennakkoäänestyspaikka Pasilan kirjastossa, joka sijaitsee saman kadun varrella toisella puolella tietä. Esitetään, että Pasilan kirjaston yleinen ennakkoäänestyspaikka siirretään Messukeskukseen ja tarjous hyväksytään.

Kuntavaalien ennakkoäänestyksen siirtymisen vuoksi Kauppakeskus Kaari ei tarjota sopivia tiloja yleisen ennakkoäänestyspaikan perustamiseksi. Esitetään, että Kannelmäen alueelle perustetaan yleinen ennakkoäänestyspaikka Kanneltaloon Kauppakeskus Kaaren tilalle.

Close

Kaupunginhallitus 25.01.2021 § 65

Esitys

Kaupunginhallitus muutti päätöstään 14.12.2020 § 878 ja määräsi vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikojen laajentamisen ja Kauppakeskus Kampin ennakkoäänestyspaikan muuttamisen liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus määräsi Kauppakeskus Malmin Novan ja Töölön kisahallin Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi.

14.12.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

07.12.2020 Pöydälle

20.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Keskusvaalilautakunta 12.01.2021 § 2

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle vuoden 2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikojen laajentamista ja Kauppakeskus Kampin ennakkoäänestyspaikan muuttamista liitteen 1 mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta esitti lisäksi kaupunginhallitukselle yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäämistä seuraavilla ennakkoäänestyspisteillä: Kauppakeskus Malmin Nova ja Töölön kisahalli (liite 1).

20.11.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 12.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Attachments

2. Messukeskuksen tarjous_kunnallisvaalit ennakkoäänestys_26.5.-8.6.2021 (Salassa pidettävä JulkL 24.1 § 20 k)

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.