Hankerahoitus, vuonna 2021 alkavat EU:n EIT Urban Mobility -hankkeet, kaupunginkanslia

HEL 2020-012699
More recent handlings
§ 44

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EIT Urban Mobility -hankkeiden toteuttamiseen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että hanketoiminnalle varatusta keskitetystä määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle vuodelle 2021 enintään 50 109 euroa (projektinumero 1098026001) Forum Virium Helsinki Oy:n hallinnoimien EIT Urban Mobility -hankekokonaisuuteen liittyvien hankkeiden kuntarahoitusosuuksien maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki osallistuu vuonna 2021 rahoittajana Forum Virium Helsinki Oy:n hallinnoimiin EIT Urban Mobility -hankkeisiin ”Digital Mobility Management” ja “UMOS2”. Vastinrahoituksen osuus näille hankkeille on yhteensä enintään 50 109 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 19.11.2020 § 255 hyväksynyt kaupunginkanslian osallistumisen kuntarahoittajana näihin hankkeisiin.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on Euroopan unionin vuonna 2008 perustama Euroopan innovointikykyä tukeva Euroopan unionin elin. Se tukee yritysosaamista ja uusia ideoita yhdistämällä johtavat yritykset, yliopistot ja tutkimuskeskukset ”osaamisen kolmioksi”, jolla voidaan muodostaa dynaamisia rajat ylittäviä kumppanuuksia eli innovointiyhteisöjä (KIC – Knowledge and Innovation Community). Yksi näistä perustetuista temaattisista KIC:eistä on EIT Urban Mobility KIC, jonka jäseneksi Helsingin kaupunki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksellä 16.9.2019 § 20.

Vuoden 2021 aikana on tavoitteena toteuttaa kaksi Forum Virium Helsingin hallinnoimaa hanketta. Niistä ensimmäinen on nimeltään ”Digital Mobility Management”. Hankkeessa etsitään kaupunki yhteistyössä laadukkaampia ratkaisuja liikenteen hallinnan tueksi. Erityisesti hankkeessa paneudutaan tiedon hyödyntämiseen eri lähteistä, jotta liikenteen tilannekuvasta saadaan kattavampi ja sitä myötä koko liikennejärjestelmästä optimoidumpi. Hankkeen kustannusarvio on 129 125 euroa, josta Helsingin kaupungin kuntarahoituksen osuus on 42 609 euroa.

Toinen toteutettava hanke on nimeltään ”UMOS 2”. Hanke on jatkoa vuonna 2020 EIT Urban Mobility -verkostossa rahoitetulle UMOS-hankkeelle. Helsingin kaupunki ei ollut hankkeessa mukana ensimmäisen vuoden toteutuksessa. Hankkeen tavoitteena on edistää uusia liikkuminen palveluna (Mobility as a Service – MaaS) -ratkaisuja kaupungeissa luomalla avoimia alustoja palveluiden tarjoamiselle. Hankkeen kustannusarvio on 7 500 euroa, josta todennäköinen Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on 2 250 euroa. Euroopan unionin rahoitusohjelmakauden vaihduttua vuoden 2021 alussa EIT KIC:in raamisopimukset tullaan uudistamaan. Tämän siirtymävaiheen tuomasta epävarmuudesta johtuen Helsingin kaupunki varautuu poikkeuksellisesti kattamaan hankkeen kustannukset, enintään 7 500 euroa, kokonaisuudessaan (kansliapäällikkö 255 § 19.11.2020).

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö toimii kaupungin puolelta EIT Urban Mobility -hankekokonaisuuden vastuutahona ja huolehtii kuntaosuuksien maksamisesta sekä osallistuu EIT Urban Mobility -hankekokonaisuuden ohjausryhmätyöskentelyyn.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 § 62 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 01.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Kansliapäällikön päätös 19.11.2020 § 255

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.