Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, talotekniikan perustutkinto, määräaikainen virkasuhde, työavain KASKO-03-187-20

HEL 2020-012775
More recent handlings
§ 5

Tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään ottaminen, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinto

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammatti- ja aikuisopiston Talotekniikan perustutkinnon tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään merkonomi ********** 1.1. - 31.12.2021 väliseksi ajaksi.

Tehtävään valitulle asetetaan kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkasuhteisen tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien selvityksen terveydentilastaan ja rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Talotekniikan perustutkinnossa on ollut yksi tuntiopettajan tehtävä julkisesti haettavana ajalla 4.11. - 11.11.2020 kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella KASKO-03-187-20.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (4.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään päättää lähiesimies eli Stadin ammatti- ja aikuisopistossa Kampuksella 5 lähiesimiehenä toimiva koulutuspäällikkö.

Virkasuhteista tehtävää täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valitun tehtävänä ovat Talotekniikan perustutkintoon kuuluvat opetustehtävät, erityisenä osaamisalana peltiseppien koulutus ja muut esimiehen määräämät talotekniikan opetustoimintaan liittyvät tehtävät. Sijoituspaikkana on Kampus 5 osoitteessa Sturenkatu 18.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa kaksi (2) henkilöä, joista kumpikaan ei täyttänyt opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimusta.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin luettavan eduksi tulityö- ja/tai työturvakorttikouluttajan pätevyyden, aiemman opettajakokemuksen ja toiminnan nuorten parissa, hyvät työelämäsuhteet sekä valmiudet opettaa muita talotekniikan osaamisalueita.

Hakijoista kaksi (2) hakijaa kutsuttiin yksilöhaastatteluun. Haastateltavat olivat ********** ja ********** Haastattelut pidettiin poikkeustilanteen vuoksi etänä 18.11.2020. Haastattelijana toimivat vastaava koulutuspäällikkö sekä yksi tiimimestarina toimiva talotekniikan opettaja.

********** ei ole suorittanut pedagogisia opintoja ja hänellä ei ole alalle soveltuvaa tutkintoa. Hänen korkein tutkintonsa on merkonomi. Hän on toiminut opetettavaa alaa vastaavissa tehtävissä yli 12 vuotta, josta on kertynyt vahva käytännön osaaminen alalle. Hän on toiminut yli vuoden ammatillisena opettajana ja on hankkimassa itsellensä erikoisammattitutkintoa. Hän osaa käyttää oppilaitoksessa käytettävää opiskelijahallintojärjestelmää (Wilma) ja tuntee ammatillisen reformin mukaisen toimintatavan. Haastattelun perusteella korostui hyvät vuorovaikutustaidot ja halukkuus hankkia tulevaisuudessa muodollinen pedagoginen pätevyys.

********** ei ole suorittanut pedagogisia opintoja ja hänellä ei ole alalle soveltuvaa tutkintoa. Hän on toiminut opetettavaa alaa vastaavissa tehtävissä 21v, josta on kertynyt vahva käytännön osaaminen alalle. Hänellä on aiempaa harrastuneisuutta tietokoneissa, mutta oppilaitoksen käyttämä opiskelijahallintojärjestelmästä (Wilma) ei ole kokemusta. Haastattelun perusteella korostui vankka ammatillinen työkokemus, hyvät vuorovaikutustaidot ja kiinnostus opetusalaa kohden.

Haastattelujen perusteella koulutuspäällikkö katsoo, että ********** on haastattelussa ilmenneiden seikkojen, kuten sekä ammatillisen- että opetustyökokemuksen sekä kokonaisarvioinnin perusteella hakijoista parhaimmat edellytykset määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Koska virkasuhteiselle tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 aineen opetusta antavaa opettajaa koskevien 5 §:n ja 9 §:n säännöksien suhteen kelpoisia hakijoita ei ollut, ei paikkaa voida täyttää toistaiseksi, jolloin se täytetään määräaikaisena ajalle 1.1. - 31.12.2021.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 23.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Asko Haapamäki, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 84876

asko.haapamaki@hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 81925

osaro.eguavoen@hel.fi

Decisionmaker

Asko Haapamäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-2

Attachments

1. Hakijalista työavain KASKO-03-187-20

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.