Vuokraus, tilaelementtirakennus, lisäkäyttö, päiväkoti, Nurkkatie 2, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2020-014122
More recent handlings
§ 8

Korjaus yksikön päällikön päätökseen 22.12.2020, § 173, vuokraus, tilaelementtirakennus, lisäkäyttö, päiväkoti, Nurkkatie 2, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat-palvelu asiakkuusyksikkö 1:n yksikön päällikkö päätti korjata päätöstään 22.12.2020, § 173 niin, että vuokrataan Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle osoitteessa Nurkkatie 2 sijaitsevasta tilaelementtirakennuksesta (paviljongista) päiväkodin lisätilaksi huoneistoalaltaan 377m² suuruisen tilan siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 30 450 euroa/kk eli 80,77 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 31,70 euroa/m²/kk, perustamiskulu lisävuokra 73kk 45,67 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk ja hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa alkaen 1.8.2020, ja päättyy 31.8.2026.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (73 kk) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Vuokrauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön ja tilatoimittajan välistä vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Korjauksena aiempaan päätökseen 22.12.2020, § 173:

Vuokra-aikaa jatkettiin 31.8.2026 saakka, lisävuokran suuruus on jaettu 73 kuukaudelle, joten tilan vuokra on muuttunut aiemmasta päätöksestä. Lisäksi lisätilan siirto- ja perustamiskulut muuttuivat.

Nurkkatielle siirtynyt paviljonki on määräaikainen yksikerroksinen päiväkotirakennus (käyttötarkoitusluokka 0810) 5-vuodeksi Jakomäen Kolupolku 10:stä Nurkkatie 2:n kentälle. Rakennus on valmistunut vuonna 2018.

Lisätilan siirto- ja perustamiskulu oli 1 145 000 euroa, jonka syystä kuukausivuokra on tilan osalta korkea. Tämä kulu on huomioitu lisävuokrana 73 kk ajan kokonaisvuokrassa.

Rakennuslupa (41-1519-20-A) tontilla on määräaikainen, rakennus saa olla paikallaan kauintaan 23.6.2025 saakka, johon haetaan jatkolupaa 31.8.2026 saakka.

This decision was published on 02.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö