Hitas suunnitelmien hyväksyminen, tontti 10592/2, perustettava asunto osakeyhtiö

HEL 2020-014210
More recent handlings
§ 180
This decisionmaker is no longer active

Hitas suunnitelmien hyväksyminen, tontti 10592/2, perustettava asunto osakeyhtiö

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä tontilla 10592/2 sijaitsevan perustettavan asunto osakeyhtiön (hankenimi; Excess Plussaenergiatalo) suunnitelmat.

EXCESS projekti on EU:n Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan kuuluva kehityshanke, jossa suunnitellaan ja rakennetaan plusenergiarakennuksen pilottihanke. Yhtenä erikoispiirteenä suunnitteluun kuuluu sekä sähköä että lämpöä tuottavien aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelu osaksi julkisivua ja vesikattoa.
Hanke muodostuu kahdesta asuinkerrostalosta ja niiden väliin jäävästä pihakannesta. Toinen rakennus on 2-8 kerroksinen ja toinen rakennus 2-13 kerroksinen (asuntoja yht. 145 kpl). Julkisivut ovat pääosin paikallamuurattua tiiltä. Väliin jäävän pihakannen alla sijaitsee autohalli. Saunaosasto ja kerhotila sijaitsee D-portaan ylimmässä kerroksessa, toinen kerhotila sijaitsee C-portaan ensimmäisessä kerroksessa. Liiketilat sijaitsevat 1. kerroksen katujen puoleisilla sivuilla.
Hanke toteutetaan Hitas I ehdoin. Tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 70 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 asm².

Sallittu kerrosala 10900 m², josta
liiketilaa 550 m²
Käytetty kerrosala 10363 m², josta
liiketilaa 533 m²
Asuntoala 8263 asm²,
josta perheasuntoja 71,4% ja perheasuntojen keskipinta-ala on 73,6 asm².

Autopaikkoja 56 kpl

Suunnitelmatiedot ovat Hitas-työryhmän lausunnosta ja yhtenevät vähäisin poikkeamin jätetyn rakennuslupahakemuksen tietojen kanssa.

Päätöksen perustelut

Päätös perustuu Hitas-työryhmän puoltavaan lausuntoon 25.11.2020.

This decision was published on 28.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Grön, rakennusneuvoja, puhelin: 09 310 34172

jouni.gron@hel.fi

Decisionmaker

Merja Liski
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hitas-työryhmän lausunto 25.11.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.