Elintarvikelain 13 § mukainen hakemus, Wok Wok Suomi Oy

HEL 2021-001293
More recent handlings
§ 8

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus Wok Wok Suomi ruoka Oy:n elintarvikehuoneiston hyväksymisestä kala-alan laitokseksi

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Wok Wok Suomi ruoka Oy:n elintarvikehuoneiston kala-alan laitokseksi. Laitokselle on varattu laitostunnus F09176.

Laitoksen toiminnot ovat kalaraakavalmisteiden valmistus, viipalointi, fileointi, paloittelu sekä sushin valmistus.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain (23/2006) 13 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu 28.1.2021. Hakemusta täydennettiin 19.2.2021 sekä 18.3.2021.

Hakija

Wok Wok Suomi ruoka Oy, Vanha Porvoontie 51, 00760 Helsinki y-tunnus 3144230-3.

Toimipaikan nimi ja osoite

Wok Wok Suomi ruoka Oy, Nuijamiestentie 3, 00400 Helsinki.

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Laitoshakemuksen yhteydessä on esitetty laitoksen pohjapiirustus sekä selvitys raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden, henkilökunnan, jätteiden ja pakkaustarvikkeiden kulku- ja kuljetusreiteistä. Pohjapiirustukseen on merkitty laitoksen vesipisteet ja kylmätilat. Hakemuksen liitteenä on esitetty lisäksi HACCP-perusteinen omavalvontasuunnitelma.

Hakemus vastaanotettiin 28.1.2021. Toimijalta pyydettiin täydennystä omavalvonnan kuvaukseen ja pohjapiirustukseen 5.2.2021 sekä 17.3.2021. Toimija toimitti täydennetyn hakemuksen 19.2.2021 ja 18.3.2021.

Laitoksen tilat on tarkastettu 10.3.2021. Tarkastuksen yhteydessä todettiin, että tilat täyttävät toimintaedellytykset.

Wok Wok Suomi ruoka Oy:n tilat sijaitsevat osoitteessa Nuijamiestentie 3 ensimmäisessä kerroksessa. Laitos on kala-alan laitos, jonka toimintaan kuuluu sushin valmistus sekä raa’an kalan viipalointi, fileointi ja paloittelu. Toimija on hakemuksessaan arvioinut vuosittaiseksi tuotantomääräksi 11 520 kg ja henkilökunnan määräksi 3 henkilöä.

Laitokseen on yksi sisäänkäynti, jonka kautta raaka-aineet ym. materiaali, jätteet ja valmiit tuotteet kuljetetaan. Myös henkilöstö käyttää ko. sisäänkäyntiä. Tuotantotilassa on yksi kylmähuone ja varastotilassa on yksi kylmähuone. Lisäksi varastotilassa on erillinen pieni kylmäkontti sekä pakastin.

Laitoksen kokonaispinta-ala on 94,6 m². Laitoksen tilat koostuvat tuotantotiloista 33 m², kylmävarastoista 5,7 m², muista varastotiloista 23 m² sekä sosiaali- ja toimistotiloista yhteensä 10,4 m².

Laitoksen tuotantotilan lattiat ovat akryylibetonia. Tuotantotilan ja tiskialueen seinät on pinnoitettu kaakelein. Varastotilojen seinät ovat kipsilevyä ja maalattu vettähylkiviksi. Tuotantotilojen ikkunakarmit sekä ikkunalaudat ovat maalattua puuta. Ko. ikkunarakenteet soveltuvat hyväksyttyyn toimintaan (sushin valmistus), mutta toimintojen mahdollinen muutos vaatii rakenteiden soveltuvuuden uudelleen arvioinnin.

Varsinaisten tuotantotilojen lisäksi laitoksen käytössä ovat tarvittavat pukeutumistilat, siivousvälinevarasto, toimisto sekä muuta varastotilaa.

Tuotantotiloissa on tarvittavat laitteet ja välineet tilojen ja välineiden huoltoa ja puhdistusta varten sekä riittävä määrä ei-käsikäyttöisin hanoin varusteltuja käsienpesupisteitä. Lisäksi laitoksessa on erillinen tiskauspiste välineiden puhdistamista varten.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen. Tiloissa on asianmukaiset jäähdytetyt varastotilat ja jäähdytettyjen tilojen lämpötiloja seurataan omavalvonnassa. Lämpötilojen seurantaa varten on yhdessä kylmiössä elektroninen järjestelmä, joka hälyttää, mikäli lämpötilojen raja-arvot ylitetään. Toimijan omavalvonnan kuvauksessa on kirjattu, että myös laitoksen muihin kylmiöihin asennetaan kyseinen hälytysjärjestelmä.

Elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet ja laitteet sekä muu kalusto ovat helposti puhtaana pidettäviä ja niiden puhdistamista varten on varattu pesupaikka.

Laitoksella on käytössään oma kylmäkuljetusauto.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 940 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta. (Laskutusosoite: Vanha Porvoontie 51, 00760 Helsinki)

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 10, 13, 15, 20, 32, 49, 71 ja 74 §

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (72/2020) 5 ja 8 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014) 4 § ja 5 § sekä liitteet 1-3

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2021 alkaen 1 §, liite 1 kohta 11.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 2021-001293.

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (23/2006) 32 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote postitse Wok Wok Suomi ruoka Oy:lle.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus elintarviketurvallisuusyksikköön.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 22.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pia Haltiala, vs. hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: 09 310 34710

pia.haltiala@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 28.1.2021
2. Hakemuksen täydennys 18.3.2021
3. Päivitetty pohjapiirustus 18.3.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.