Ohje, kielitaidon ottaminen huomioon palkkauksessa, kaupunginkanslia

HEL 2021-001312
More recent handlings
§ 13

Kielitaidon huomioiminen palkkauksessa 1.3.2021 lukien

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen ohjeen kielitaidon ottamisesta huomioon palkkauksessa 1.3.2021 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki kansainvälistyy vauhdilla. Ulkomaalaistaustaisen väestön rooli Helsingille on yhä merkittävämpi, sillä heidän määränsä ja osuutensa kaupungin väestöstä kasvaa jatkuvasti. Myös henkilöstössä vieraskielisten osuus jatkaa nousuaan ja oli kaikista palvelussuhteissa olevissa 9 prosenttia vuoden 2020 lopussa. Ruotsia äidinkielenään puhuvia oli 4,5 %.

Kaupungin palveluissa on lisääntyvä tarve vieraiden kielien osaajille sen lisäksi, että Helsingin kaupungin täytyy varmistaa palveluiden tarjonta suomeksi ja ruotsiksi. Päivitetty ohje tukee kaupungin tavoitteita palveluiden tarjoamista eri kielillä silloin, kuin kielitaitoa palveluissa todellisuudessa tarvitaan. Tämä tukee kaupungin strategisia tavoitteita vastata Helsingin kansainvälistymiseen. Ohjeessa on huomioitu myös Kuntaliiton kielilain (423/2003) voimaan astumisen yhteydessä 14.11.2003 lähettämä yleiskirje 22/80/2003 koskien lakia julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta.

Ohjeeseen on täsmennetty, milloin kielitaito huomioidaan tehtäväkohtaisessa palkkauksessa ja milloin maksetaan kielilisänä. Kielilisän maksettaviin summiin on tehty korotus ja vähennetty maksuluokkia neljästä kahteen (50 euroa ja 100 euroa). Lisäksi useamman kielen käytöstä maksetaan 50 % korotus.

Ohje on käsitelty paikallisjärjestöjen puheenjohtajien kanssa (13.11.2020) ja se on käsitelty kahdesti henkilöstöjohtamisen laajennetulla foorumilla (7.10.2020 ja 11.11.2020). Ohjeen suunnitelluista muutoksista on keskusteltu kaksikielisyystoimikunnassa (1.9.2020) ja tämän jälkeen pyydetty ja saatu ohjeluonnokseen kirjallinen lausunto (liitteenä). Kaksikielisyystoimikunnan kommentit on otettu huomioon ohjetekstissä.

This decision was published on 16.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Susanna Puustinen, HR-asiantuntija, puhelin: 09 310 25586

susanna.puustinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Kielitaidon ottaminen huomioon palkkauksessa -ohje
2. Kaksikielisyystoimikunnan lausunto 19.1.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.