Avustuksen hakeminen, kaupunkiympäristön toimiala, Kuntien ilmastohankkeet, ympäristöministeriö

HEL 2021-001552
More recent handlings
§ 45

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle "Energiaviisas kaupunkikonserni (ENERKA)"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun yhteiskuntavastuuyksikölle enintään 35 000 euroa (projektinumero 1095126) vuodelle 2021 hankkeen "Energiaviisas kaupunkikonserni (ENERKA)” kustannusten maksamiseksi ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa. Määrärahalle saadaan yhteensä tukea enintään 24 500 euroa.

Päätöksen perustelut

Energiaviisas kaupunkikonserni-hankkeen kohteena on kaupungin tytäryhteisöjen energiatehokkuuden parantaminen ja kustannustehokkaiden päästövähennysten toteuttaminen ja uusiutuvan energian ratkaisujen kartoittaminen. Hankkeessa kaupungin tytäryhteisöjä neuvotaan vaihtoehtoisten energiatehokkuusratkaisujen selvityksessä sekä rahoituksessa ja investointitukien haussa. Hankkeessa tarjotaan myös asiantuntija-apua energiakatselmointeihin ja hahmotetaan tytäryhteisöjen mahdollisuuksia vaikuttaa energiatehokkuuden parantamiseen keskeisien sidosryhmien osalta (esim. vuokralaiset, asukkaat ja asiakkaat).

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja on päätöksellään 5.2.2021 § 7 päättänyt ”Energiaviisas kaupunkikonserni”-hankkeeseen osallistumisesta ja ympäristöministeriö on päätöksellään 11.3.2021 (VN/3264/2021) myöntänyt hankkeelle avustuksen Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta.

Kaupunkiympäristön toimiala on esittänyt, että hankkeen budjetti tuodaan keskitetyn hankemäärärahan piiriin (talousarviokohta 1 50 04). Hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa edistämällä kaupungin hiilineutraaliustavoitetta ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa, olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta ja hajautetun uusiutuvan energian tuotantoa.

Hankkeen vetäjä on kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun yhteiskuntavastuuyksikkö. Yhteistyötä tehdään myös toimialan ympäristöpalvelujen, kaupungin tytäryhteisöjen sekä muiden suomalaisten kaupunkien kanssa. Helsingin kaupungin hankkeen kokonaiskustannukset ovat 99 342 euroa, josta ympäristöministeriön avustuksen osuus on 69 539 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 29 803 euroa. Helsingin kaupungin arvioidut menot vuonna 2021 ovat 35 000 euroa. Tukia menoille saadaan enintään 24 500 euroa. Helsingin menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen ympäristöministeriöltä saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 08.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, ympäristösuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.