Avustuksen hakeminen, kaupunkiympäristön toimiala, Kuntien ilmastohankkeet, ympäristöministeriö

HEL 2021-001552
More recent handlings
§ 17

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Energiaviisas kaupunkikonserni (ENERKA)"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun yhteiskuntavastuuyksikölle enintään 65 000 euroa (projektinumero 1095126) vuodelle 2022 hankkeen "Energiaviisas kaupunkikonserni (ENERKA)” kustannusten maksamiseksi ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa. Määrärahalle saadaan yhteensä tukea enintään 45 500 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 19 500 euroa

Päätöksen perustelut

Energiaviisas kaupunkikonserni-hankkeen kohteena on kaupungin tytäryhteisöjen energiatehokkuuden parantaminen ja kustannustehokkaiden päästövähennysten toteuttaminen sekä uusiutuvan energian ratkaisujen kartoittaminen. Hankkeessa kaupungin tytäryhteisöjä neuvotaan vaihtoehtoisten energiatehokkuusratkaisujen selvityksessä sekä rahoituksessa ja investointitukien haussa. Hankkeessa tarjotaan myös asiantuntija-apua energiakatselmointeihin ja hahmotetaan tytäryhteisöjen mahdollisuuksia vaikuttaa energiatehokkuuden parantamiseen keskeisten sidosryhmien (esim. vuokralaiset, asukkaat ja asiakkaat) osalta. Hanke toteutetaan 1.6.2021−30.11.2022 välisenä aikana.

Kaupunkiympäristön toimialan hallintojohtaja on päätöksellään 5.2.2021 § 7 päättänyt ”Energiaviisas kaupunkikonserni”-hankkeeseen osallistumisesta ja ympäristöministeriö on päätöksellään 11.3.2021 (VN/3264/2021) myöntänyt hankkeelle avustuksen Kuntien ilmastohankkeet -avustushausta.

Hankkeen vetäjä on kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelun yhteiskuntavastuuyksikkö. Yhteistyötä tehdään myös toimialan ympäristöpalvelujen, kaupungin tytäryhteisöjen sekä muiden suomalaisten kaupunkien kanssa. Helsingin kaupungin hankkeen kokonaiskustannukset ovat 99 342 euroa, josta ympäristöministeriön avustuksen osuus on 69 539 euroa, jolloin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 29 803 euroa. Helsingin kaupungin arvioidut kustannukset vuonna 2022 ovat 65 000 euroa. Hankkeelle saadaan tukia enintään 45 500 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on näin ollen 19 500 euroa. Helsingin menot ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen ympäristöministeriöltä saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 24.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö