Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat-palvelu, omaisuudenhallintatiimi, tiimipäällikkö, KYMP-02-2-21

HEL 2021-002105
More recent handlings
§ 12

Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat-palvelu, tilaomaisuusyksikkö, omaisuuden hallinta, tiimipäällikkö

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti valita tilaomaisuusyksikön omaisuuden hallintatiimin tiimipäällikön virkaan (043404) ********** 21.4.2021 alkaen 4444 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kahden kuukauden (2) koeaika.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 1.12.2020 § 698 rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden uudesta palvelutason organisaatiosta 1.1.2021 alkaen. Palvelukokonaisuuteen kuuluu kolme palvelua: tilat, yleiset alueet ja asuntotuotanto. Kaupunginhallitus perusti uuden omaisuuden hallintatiimin tiimipäällikön viran päätöksellään 9.11.2020 § 761.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 19.1.2021-1.2.2021. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Duunitorilla ja Rakennuslehden verkkosivuilla.

Tiimipäällikön tehtävänä on johtaa tiimin henkilöstöä, toimintaa, tuloksellisuutta ja kehittämistä sekä vastata omaisuustiedon hallinnasta, asiakkuuksien tuen ja osakeomistusten koordinoinnista, ylläpitotoiminnan ohjauksesta sekä tilaturvallisuus- ja valmiusasioista. Tiimipäällikkö kehittää omaisuuden hallintaan liittyviä mittareita sekä toimii yhteistyössä kaupungin sisällä ja valtakunnallisesti tilatietojen kehittämiseksi. Tiimipäällikkö johtaa isännöinnin ja kiinteistöhoidon laadun määrittelyä ja seurantaa.

Tiimipäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto/aikaisempi opistoasteen tutkinto ja vankka työkokemus rakennus- ja kiinteistöalalta. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan lisäksi kokonaisvaltaista näkemystä omaisuudenhallinnan moninaiseen kokonaisuuteen, hyviä yhteistyötaitoja, kehittämiskyvykkyyttä, strategia- ja tavoitesuuntautunutta sekä osallistavaa, ratkaisukeskeistä ja kannustavaa johtamisotetta.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 14 henkilöä, joista 1 ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Ennalta valmisteltuihin videohaastattelukysymyksiin kutsuttiin hakemusten perusteella vastaamaan 7 henkilöä 5-15.2.2021 välisenä aikana: ********** Hakijoiden videohaastattelut katsoi 5.2-21.2.2021 **********

Videohaastatteluiden perusteella toiseen haastatteluun kutsuttiin 4 henkilöä: ********** Hakijoita haastatteli 2.3. – 5.3.2021 **********

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseenhenkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 8.3. – 17.3.2021.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävässä korostuu vankka rakennus- ja kiinteistöalan osaaminen sekä kokonaisvaltainen näkemys omaisuudenhallinnan kokonaisuuteen. Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot, kehittämisosaaminen, strategia- ja tavoitesuuntautuneisuus sekä ratkaisukeskeinen johtamisote ovat avainasemassa. Haastattelussa erityistä huomiota kiinnitettiin tavoitteelliseen työskentelyotteeseen, yhteistyötaitoihin sekä kykyyn hahmottaa omaisuuden hallintatiimin tehtävä ja rooli osana tilat-palvelua.

Palvelun päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ja psykologisista henkilöarvioinneista ilmenevien seikkojen perusteella, että tiimipäällikön virkaan soveltuu parhaiten ********** **********

This decision was published on 31.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315

sari.hilden@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto_KYMP-02-21-21_henkilörekisteri_julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.