Väliaikaisen käyttö- ja luovutuskiellon purkaminen, elintarvikelaki 63 §, Falcon Finland Oy, Tokumaru

HEL 2021-002146
More recent handlings
§ 6

Elintarvikelain 63 §:n mukaisen väliaikaisen käyttö- ja luovutuskiellon purku, Falcon Finland Oy, Tokumaru

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että 2.2.2021 elintarvikelain 63 §:n nojalla annettu broilerin ja porsaan lihaa koskeva väliaikainen käyttö- ja luovutuskielto puretaan välittömästi.

Toimeenpano

Lisäksi elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi.

Toimija

Falcon Finland Oy, Tikkurilantie 55, 01300 Vantaa, y-tunnus: 3014751-3

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 22.1.2021 tarkastuksen Toimijan ravintolaan (Tokumaru, Firdonkatu 2, 00520 Helsinki). Tarkastuksella todettiin, että toimija on vastaanottanut Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta broilerin ja porsaan lihaeriä, jotka eivät täytä asetusten (EY) N:o 1688/2005 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia. Tarkastuksella pyydettiin toimittamaan broilerin ja porsaan lihasta salmonellatodistukset sekä kaupalliset asiakirjat.

Toimijalla ei ollut esittää eriin yhdistettävissä olevia lainsäädännön (EY:n asetus 1688/2005) vaatimusten mukaisia kaupallisia asiakirjoja eikä salmonellatodistuksia. Erät asetettiin väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon 2.2.2021 (liite 1). Tarkastuksesta laadittiin tarkastuskertomus (liite 2).

Toimija ilmoitti 5.2.2021, että heillä ei ole asiakirjoja ja he hävittävät kieltoon asetetut elintarvikkeet omavalvonnassa. Elintarvike-erän hävitys tehtiin valvontaviranomaisen valvonnassa 5.2.2021 (liite 3).

Päätöksen perustelut

Toimija hävitti omavalvonnassa broilerin ja porsaan lihat.

Toimijalla ei ollut esittää lihaeriin yhdistettävissä olevia asetusten (EY) N:o 1688/2005 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimusten mukaisia kaupallisia asiakirjoja eikä salmonellatodistuksia. Toimija ei ollut erää vastaanottaessa tarkistanut erän asiakirjojen lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta ja oma-aloitteisesti palauttanut erää lähtömaahan.

Elintarvikelain 18 §:n mukaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden mukana on oltava EY:n elintarvikelainsäädännössä, elintarvikelaissa taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä edellytetyt asiakirjat. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja niitä seuraavien asiakirjojen on vastattava toisiaan. Eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, niiden kääreissä, pakkauksissa ja niitä seuraavissa asiakirjoissa on oltava eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 5 ja 6 artiklan edellyttävät merkinnät.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (EY) N:o 853/2004 8 artiklan mukaisesti elintarvikealan toimijoiden, jotka aikovat saattaa markkinoille naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen lihaa Suomessa, on noudatettava seuraavia salmonellaa koskevia sääntöjä: naudan, sian sekä siipikarjan lihan osalta lähetyksistä on pitänyt ottaa näytteet lähettävässä laitoksessa ja näytteille on pitänyt tehdä yhteisön lainsäädännön mukainen mikrobiologinen koe, josta on saatu negatiivinen tulos. Kokeita ei tarvitse tehdä naudan ja sian lihan lähetyksille, jotka on tarkoitettu laitoksessa pastöroitaviksi, steriloitaviksi tai vaikutuksiltaan vastaavaan käsittelyyn. Kokeita ei tarvitse tehdä elintarvikkeille, jotka ovat peräisin laitoksesta, jonka valvontaohjelman on kyseisten eläinperäisten elintarvikkeiden osalta ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tunnustettu vastaavan Suomen osalta hyväksyttyä ohjelmaa.

Asetuksen 8 artiklan 2 e kohdan mukaan naudan, sian sekä siipikarjan lihan osalta elintarvikkeen mukana on oltava yhteisön lainsäädännössä vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että:
i) kokeet on suoritettu ja niistä on saatu negatiiviset tulokset tai
ii) liha on tarkoitettu johonkin c alakohdassa mainittuun tarkoitukseen tai
iii) liha on peräisin d alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta laitoksesta.

Erityistakuuasetuksen (EY) N:o 1688/2005 6 artiklan mukaan naudan, sian ja siipikarjanlihaerien mukana on oltava asetuksen liitteessä IV vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja.

Yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 19 mukaisesti, jos elintarvikealan toimija katsoo tai sillä on syytä epäillä, että sen maahantuoma elintarvike ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta, jos se ei ole enää kyseisen alkuperäisen toimijan välittömässä valvonnassa, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 7 §, 18 §, 32 §, 56 §, 60 §, 74 § ja 78 §.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus (118/2006) 5 §, 7 § ja 11 §.
Hallintolaki 4 §, 22 § ja 34 §.
Komission asetus (EY) N:o 1688/2005
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004
Erityistakuuasetus (EY) N:o 1688/2005
Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002

This decision was published on 18.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Pauliina Talja, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32052

pauliina.talja@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Väliaikainen kielto 02022021
2. Tarkastuskertomus 22012021
3. Tarkastuskertomus 05022021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.