Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat-palvelu, asuntoyksikkö, vuokrauksen tuki-tiimi, tiimipäällikkö, KYMP-02-7-21

HEL 2021-002170
More recent handlings
§ 8

Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat-palvelu, asuntoyksikkö, vuokrauksen tuki, tiimipäällikkö

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti valita asuntoyksikön vuokrauksen tuki-tiimin tiimipäällikön virkaan (043411) ********** 22.3.2021 alkaen 3725,91 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin tilapalveluiden palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6) koeaika.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 1.12.2020 § 698 rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden uudesta palvelutason organisaatiosta 1.1.2021 alkaen. Palvelukokonaisuuteen kuuluu kolme palvelua: tilat, yleiset alueet ja asuntotuotanto. Kaupunginhallitus perusti uuden asuntoyksikön vuokrauksen tuki tiimipäällikön viran päätöksellään 9.11.2020 § 761.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 28.1.2021-12.2.2021. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Oikotiellä ja Duunitorilla.

Tiimipäällikön tehtävänä on johtaa vuokrauksen tuki -tiimin henkilöstöä, toimintaa, tuloksellisuutta ja kehittämistä. Tiimipäällikön vastuulle kuuluu vanhus- ja vammaistyön sopimushallinnon vuokrahyvitysvalmisteluiden sekä asumisaikaisten ongelmien selvittelyä. Tiimipäällikkö koordinoi soten tukiasuntojen sekä kaupungin työsuhdeasuntojen asuntotarkastuksia, kiinteistöhoitoa ja remonttitilauksia ja vastaa kiinteistöhoitoon liittyvistä tilauksista ja mahdollisten puutteiden ja korjaustarpeiden esiin tuonnista. Tiimipäällikkö kehittää tiimin toimintaa ja suorituskykyä tuloksellisesti ja tavoitelähtöisesti ratkaisukeskeisellä johtamisotteella.

Tiimipäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto sekä työkokemus rakennus- ja kiinteistöalalta. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan näkemystä kiinteistöalalta ja vuokraustoiminnan kokonaisuudesta sekä kykyä soveltaa vuokraustoimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja menettelyohjeita käytäntöön. Lisäksi tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja, kehittämiskyvykkyyttä sekä strategia- ja tavoitesuuntautunutta, osallistavaa ja kannustavaa johtamisotetta.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 13 henkilöä, joista 1 ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin 7 henkilöä: ********** Hakijoita haastatteli 15-16.2.2021 **********

Toiseen haastatteluun kutsuttiin ********** Heitä haastatteli 19.2.2021 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävänä on johtaa vuokrauksen tuen toimintaa ja henkilöstöä tuloksellisesti ja tavoitelähtöisesti ratkaisukeskeisellä johtamisotteella. Tehtävässä korostuu uuden tiimin toiminnan kehittäminen, joka vaatii kehittämiskyvykkyyttä ja -valmiutta, yhteistyötaitoja sekä strategia- ja tavoitesuuntautunutta, osallistavaa ja kannustavaa johtamisotetta.

Haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomioita johtamisotteeseen ja muutosjohtamisen valmiuksiin, verkostojen johtamiseen ja hyödyntämiseen, johdon kumppanina toimimiseen ja asiakaskeskeisen työ- ja toimintakulttuurin edistämiseen.

Tilapäällikkö katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että valittu on tiimipäällikön virkaan parhaiten soveltuva.

Virkaan valintaa puoltaa valitun monipuolinen ja erittäin hyvä kokemus vuokraukseen liittyvistä toiminnoista sekä henkilöstön, että palvelujen kehittämisestä ja johtamisesta. Hänen vahvuutenaan on tavoitteellinen, ratkaisukeskeinen ja valmentava johtamisote sekä hyvät neuvottelu- ja yhteistyötaidot. Hänellä on hyvä näkemys kiinteistöalalta ja vuokraustoiminnan kokonaisuudesta sekä kykyä soveltaa vuokraustoimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja menettelyohjeita käytäntöön. Hänen toiminnassaan näkyy kyky hahmottaa yksikön tehtävä osana koko kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista ja johtamista. Hänellä on hyvää kokemusta vuokraustoiminnan strategisesta suunnittelusta ja ohjeistamisesta, joka luo hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi myös toimintaympäristön muuttuessa. Erityistä kokemusta hänellä on asumisenaikaisten ongelmien ratkaisemisesta ja vuokranmäärittelyperusteiden onnistuneesta organisoimisesta sekä jalkauttamisesta. Lisäksi hänellä on kokemusta asiakaskeskeisen työ- ja toimintakulttuurin edistämisestä organisaation toiminnoissa.

This decision was published on 23.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315

sari.hilden@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto_KYMP-02-7-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.