Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu, vastaavan pysäköinnintarkastajan virka, työavain KYMP-03-8-21

HEL 2021-002691
More recent handlings
Case 11. / 361 §

Oikaisuvaatimus kunnallisen pysäköinninvalvojan päätöksistä 7.5.2021 (§ 2, 3, 4, 5, 6) koskien vastaavien pysäköinnintarkastajien virkojen täyttämistä

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä ********** tekemän oikaisuvaatimuksen kunnallisen pysäköinninvalvojan Kaija Kossilan 7.5.2021 tekemistä (§ 2, 3, 4, 5, 6) vastaavien pysäköinnintarkastajien virkojen täyttöä koskevista päätöksistä.

Virkaan valitut täyttävät virkojen kelpoisuusehdot ja muut edellytykset. Valitut henkilöt ovat, huomioon ottaen koulutus ja työkokemus sekä haastattelun ja henkilöarvioinnin perusteella tehty kokonaisarviointi, hakijoista ko. virkoihin soveltuvimmat. Päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eivätkä päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia.

Hakijat on vertailtu yhdenvertaisin periaattein ja ********** on katsottu kokonaisarvion perusteella kelpoisista hakijoista perustuslain virkanimitysperusteet huomioiden virkoihin sopivimmiksi henkilöiksi.

********** oikaisuvaatimus on liitteenä 1. Hakuilmoitus on liitteenä 2 ja hakijayhteenveto liitteenä 3. Virkaan valittujen hakemukset ovat liitteenä 4 ja oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus liitteenä 5. Päätökset ovat liitteinä 6, 7, 8, 9 ja 10.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Viranhaltija on päätöksellään 7.5.2021 päättänyt valita vastaavien pysäköinnintarkastajien virkoihin:

§ 2 virkaan (043559) ********** 1.6.2021 alkaen

§ 3 virkaan (043555) ********** 1.6.2021 alkaen

§ 4 virkaan (043558) ********** 1.6.2021 alkaen

§ 5 virkaan (043557) ********** 1.6.2021 alkaen

§ 6 virkaan (043556) ********** 1.8.2021 alkaen

Päätökseen on liitetty kuntalain oikaisuvaatimusohjeet.

Viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi kuntalain 134 §:n 1. momentin mukaisesti hakea päätökseen oikaisua. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa 12.5.2021. Siinä vaaditaan, että päätökseen kirjatut puutteelliset tiedot oikaisuvaatimuksen esittäjän ********** etunimen, koulutuksen, työkokemuksen ja virassa tarvittavien valmiuksien osalta oikaistaan ja otetaan tarkasteluun.

Virkojen täyttömenettely

Valintapäätökset perustuvat kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virat olivat julkisesti haettavana 8.-22.2.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa ja TE-palveluissa.

Vastaavat pysäköinnintarkastajat toimivat valvontatiimien tiimipäälliköinä tukien ja ohjaten oman kenttätyön ohella tiimin valvontatyötä. Tehtäviin kuuluu toimia lähiesihenkilönä 14 pysäköinnintarkastajalle, pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta edistäen näin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä asiakkaiden neuvonta ja opastaminen pysäköintiin liittyvissä asioissa.

Virkojen kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus.

Lisäksi viroissa edellytetään ajokorttia sekä hyviä valmiuksia esihenkilötyöhön. Hakuilmoituksen mukaan vastaavan pysäköinnintarkastajan tehtävässä tarvitaan erinomaisia yhteistyövalmiuksia, kannustavaa otetta sekä kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Hakijan toivotaan olevan esimerkillinen ja tavoitteellinen esihenkilö, joka näkee henkilöstön ja asiantuntijuuden keskeisenä voimavarana. Eduksi katsotaan Helsingin paikallistuntemus, julkishallinnon tuntemus sekä hyvä kielitaito.

Virkoja täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Vastaavien pysäköinnintarkastajien virkoihin haki hakuajan kuluessa 44 henkilöä, joista kolme henkilöä ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 19.2.-11.3.2021 ********** Heitä haastattelivat kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila sekä johtavat pysäköinnintarkastajat Sari Huuhtanen ja Harri Räisänen.

Haastattelujen jälkeen henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 12.-25.3.2021. Henkilöarvioinnin jälkeen ********** perui hakemuksensa.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

********** vaatii 12.5.2021 oikaisuvaatimuksessaan, että päätöksiin kirjatut puutteelliset tiedot oikaisuvaatimuksen esittäjän etunimen, koulutuksen, työkokemuksen ja virassa tarvittavien valmiuksien osalta oikaistaan ja otetaan tarkasteluun.

Etunimen osalta päätös korjataan valintapäätökseen, hallintolain (434/2003) 51 §:n nojalla kirjoitusvirheenä.

Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaan useiden hakijoiden joukosta rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteenotettavimpana. Päätöksenteossa vain osa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista kutsutaan haastatteluun.

Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Tälle harkintavallalle asettavat rajoja perustuslain mukaiset virkanimitysperusteet ja laissa erikseen säädetyt syrjintäkiellot.

Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014), jonka 3 luvun 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) perustelujen mukaan perustuslain nimitysperusteista taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatua ja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Kunnallisen pysäköinninvalvojan päätöksissä 7.5.2021 (§ 2, 3, 4, 5 ja 6) on vertailtu yhdenmukaisesti kaikkien kärkihakijoiden ansioita suhteessa hakuilmoituksessa esitettyihin kelpoisuusehtoihin ja muihin seikkoihin nähden, joista katsotaan olevan etua viran menestyksekkään hoitamisen kannalta.

Kunnallinen pysäköinninvalvoja on valintapäätöksissään perustellut, että hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen, henkilöarviointien sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella ********** ovat vastaavan pysäköinnintarkastajien virkoihin parhaiten soveltuvia.

Virkojen kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus. Lisäksi viroissa edellytetään ajokorttia sekä hyviä valmiuksia esihenkilötyöhön.

Hakuilmoituksen mukaan vastaavan pysäköinnintarkastajan tehtävässä tarvitaan erinomaisia yhteistyövalmiuksia, kannustavaa otetta sekä kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Hakijan toivotaan olevan esimerkillinen ja tavoitteellinen esihenkilö, joka näkee henkilöstön ja asiantuntijuuden keskeisenä voimavarana. Eduksi katsotaan Helsingin paikallistuntemus, julkishallinnon tuntemus sekä hyvä kielitaito. Lisäksi hakijoilta odotetaan kokemusta haastavistakin asiakaspalvelutilanteista sekä hyvää fyysistä kuntoa, sillä valvontatehtäviä suoritetaan kävellen ja työtä tehdään vuoroissa. Kyse on ollut ominaisuuksista, joita hakijoilta on toivottu, ei vaadittu. Hakuilmoituksessa edellä mainittuja vaatimuksia ei myöskään ole asetettu paremmuusjärjestykseen.

Haastatteluun kutsutuilla täyttyivät virkojen kelpoisuusehdot ja hakijavertailussa ilmoitettiin hakijan viimeisin toisen asteen tutkinto. Hakijoiden muut tutkinnot ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta hakijayhteenvedosta. Kaikilla haastatteluun kutsutuilla oli liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemusta, ajokortti, hyvät valmiudet esihenkilötyöhön ja kokemusta haastavista asiakaspalvelutilanteista sekä riittävät fyysiset valmiudet.

Vähimmäisvaatimukset liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemuksesta osoitetaan ajokortilla. Erityistä liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemusta ovat hankkineet haasteltavat ********** pysäköinninvalvonnan tehtävistä. ********** on jonkin verran liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemusta.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella hyvät valmiudet esihenkilötyöhön arvioitiin olevan ********** Lisäksi ********** on työssä hankittua esihenkilökokemusta. ********** on kokemusta ryhmän johtamisesta lastentarhanopettajan työssä.

Kokemusta haastavista asiakaspalvelutilanteista arvioitiin olevan kaikilla haastattelussa olevilla. Kaikilla muilla hakijoilla paitsi ********** on kokemusta pysäköinninvalvonnan tehtävistä ja näin hankittua kokemusta haastavista asiakaspalvelutilanteista. ********** on kokemusta ajoneuvojen siirtoyksikön haastavista asiakaspalvelutehtävistä.

Lisäksi tehtävässä ilmoitettiin tarvittavan erinomaisia yhteistyövalmiuksia, kannustavaa otetta sekä kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Hakijan toivotaan olevan esimerkillinen ja tavoitteellinen esihenkilö, joka näkee henkilöstön ja asiantuntijuuden keskeisenä voimavarana.

Haastatteluiden ja henkilöarviointien perusteella ********** arvioitiin olevan erinomaiset yhteistyövalmiudet, kannustava ote ja kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin.

Ilmoituksessa toivottuun esimerkillisyyteen kuuluu vahvasti tavoitteellisuus. Haastatteluissa saadun käsityksen mukaan oman työn tavoitteista ja tavoitteellisuudesta vastaavan pysäköinnintarkastajan tehtävässä on parhaimmat käsitykset ********** työote haastattelujen perusteella on osittain tavoitteellinen.

Eduksi ilmoitettiin katsottavan Helsingin paikallistuntemus, julkishallinnon tuntemus sekä hyvä kielitaito.

********** ovat pysäköinninvalvontatyön ohessa hankkineet erinomaisen Helsingin paikallistuntemuksen. Myös ********** on erityisesti yritystoimintansa tehtävissä hankittua paikallistuntemusta. ********** on hankkinut paikallistuntemusta jakaessaan sanomalehtiä usean vuoden ajan.

Julkishallinnon tuntemusta on ********** yhteensä noin 28 vuoden ajalta ja ********** lähes 15 vuoden ajalta. ********** on lähes viiden vuoden tuntemus. ********** on kertynyt julkishallinnon tuntemusta neljän vuoden ajalta, ********** kahden vuoden ajalta ja ********** puolentoista vuoden ajalta. ********** ei ole julkishallinnon kokemusta.

Pysäköinninvalvonnan asiakastilanteissa tarvitaan usein suomen kielen lisäksi englantia. Haastattelussa englanniksi itseään pystyivät ilmaisemaan **********

Kaikki haastateltavat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset ja heillä oli myös riittävä kokemus viran hoitamiseen. Valinnat ovat perustuneet kokonaisharkintaan siitä, ketkä kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista ovat virkaan ansioituneimpia ja kenen kokemuksesta kokonaisuudessaan on eniten hyötyä virkaan kuuluvien tehtävien hoitamisen kannalta. Erityistä substanssiosaamisen painotusta ei viran haettavaksi julistamisessa ole ilmoitettu, mutta substanssiosaamisen kattavuutta ja laajuutta suhteessa virkojen hoitamisen edellytyksiin on arvioitu osana kokonaisarviointia.

Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on otettava huomioon myös virkojen hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet. Kokonaisharkintaan ja päätöksen tekemiseen on vaikuttanut hakijoiden henkilökohtaisessa haastattelussa ja henkilöarvioinnissa esille tulleet seikat ja hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi liittyen esihenkilötyön valmiuksiin, yhteistyöhön, kannustavaan otteeseen, kykyyn reagoida muuttuvissa tilanteissa, esimerkillisyyteen ja tavoitteellisuuteen.

Hakijoiden ansioita on vertailu yhdenvertaisin periaattein ja ********** on katsottu kokonaisarvion perusteella kelpoisista hakijoista perustuslain virkanimitysperusteet huomioiden virkoihin sopivimmiksi henkilöiksi.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Kunnallinen pysäköinninvalvoja 07.05.2021 § 6

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja valitsi pysäköinninvalvonta- ja pysäköintipalvelun valvontayksikkö 1:n vastaavan tarkastajan virkaan (043556) ********** 1.8.2021 alkaen 2 575,50 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Vastaavan pysäköinnintarkastajan virka on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 16.11.2020 § 796.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 8.-22.2.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa ja TE-palveluissa.

Vastaava pysäköinnintarkastaja toimii valvontatiimin tiimipäällikkönä tukien ja ohjaten oman kenttätyön ohella tiimin valvontatyötä. Tehtäviin kuuluu toimia lähiesihenkilönä 14 pysäköinnintarkastajalle, pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta edistäen näin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä asiakkaiden neuvonta ja opastaminen pysäköintiin liittyvissä asioissa.

Viran kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus.

Lisäksi virassa edellytetään ajokorttia sekä hyviä valmiuksia esihenkilötyöhön. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan erinomaisia yhteistyövalmiuksia, kannustavaa otetta sekä kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Hakijan toivotaan olevan esimerkillinen ja tavoitteellinen esihenkilö, joka näkee henkilöstön ja asiantuntijuuden keskeisenä voimavarana. Eduksi katsotaan Helsingin paikallistuntemus, julkishallinnon tuntemus sekä hyvä kielitaito.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Vastaavan pysäköinnintarkastajan virkaan haki hakuajan kuluessa 44 henkilöä, joista kolme hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoa koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 19.2.-11.3.2021 ********** Heitä haastattelivat kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila sekä johtavat pysäköinnintarkastajat Sari Huuhtanen ja Harri Räisänen.

Haastattelujen jälkeen henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 12.-25.3.2021. Henkilöarvioinnin jälkeen ********** perui hakemuksensa.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Vastaavan pysäköinnintarkastajan tehtävässä korostuvat lähiesihenkilötyö ja valvontatyön ohjaus.

Haastattelussa erityistä huomiota kiinnitettiin hakijoiden valmiuksiin esihenkilötyöhön. ********** on työssä hankittua esihenkilökokemusta. ********** on kokemusta ryhmän johtamisesta lastentarhanopettajan työssään. ********** ei ole varsinaista esihenkilön tehtävissä hankittua työkokemusta. Hakijoiden esihenkilövalmiuksia selvitettiin henkilöarvioinnissa.

Kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta työkokemusta on ********** Yksityisestä valvontatoimesta kokemusta on ********** Edellä mainitut hakijat ovat hankkineet erityistä osaamista pysäköintiä, pysäyttämistä ja joutokäyntiä koskevien säännösten tuntemisesta pysäköinninvalvonnan tehtävissä. ********** ei edellä mainittuihin verrattuna ole erityistä tuntemusta näistä säännöksistä.

Haastatteluvastausten perusteella parhaiten näkemystä oman työn tavoitteista ja tavoitteellisuudesta vastaavan pysäköinnintarkastajan tehtävässä on ********** Paitsi näkemystä, tästä oli myös näyttöä. Tältä osin edellä mainitut hakijat osoittivat merkittävämpää ansioituneisuutta verrattuna **********

Lisäksi viran hoitamisessa katsottiin eduksi Helsingin paikallistuntemus, julkishallinnon tuntemus sekä hyvä kielitaito. ********** ovat pysäköinninvalvontatyön ohessa hankkineet myös erinomaisen Helsingin paikallistuntemuksen. Myös ********** on erityisesti yritystoimintansa tehtävissä hankittua paikallistuntemusta. ********** on hankkinut paikallistuntemusta myös jakaessaan sanomalehtiä usean vuoden ajan.

Julkishallinnon tuntemusta on ********** yhteensä noin 28 vuoden ajalta ja ********** lähes 15 vuoden ajalta. ********** on lähes viiden vuoden tuntemus. ********** on kertynyt julkishallinnon tuntemusta neljän vuoden ajalta, ********** kahden vuoden ajalta ja ********** puolentoista vuoden ajalta. ********** ei ole julkishallinnon kokemusta.

Henkilöarviointiin liittyvässä haastattelussa englanniksi itseään pystyivät ilmaisemaan **********

Kunnallinen pysäköinninvalvoja katsoo hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on vastaavan pysäköinnintarkastajan virkaan parhaiten soveltuva.

Hänen valintaa puoltaa hänen vahvuuksiksi katsotut ansiot sekä näkemykset pysäköinninvalvonnan tavoitteellisesta ja tuloksellisesta toiminnasta.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Kunnallinen pysäköinninvalvoja 07.05.2021 § 5

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Kunnallinen pysäköinninvalvoja 07.05.2021 § 4

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Kunnallinen pysäköinninvalvoja 07.05.2021 § 3

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut Kunnallinen pysäköinninvalvoja 07.05.2021 § 2

Lisätiedot

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 310 38505

kaija.kossila@hel.fi
Close

This decision was published on 30.06.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Ask for more info

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 09 310 38505

kaija.kossila@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k
2. Ilmoitus KYMP-03-8-21
3. Hakijayhteenveto KYMP-03-8-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
4. Valittujen hakemukset
5. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus
6. Pöytäkirjanote 7.5.2021 2 §
7. Pöytäkirjanote 7.5.2021 3 §
8. Pöytäkirjanote 7.5.2021 4 §
9. Pöytäkirjanote 7.5.2021 5 §
10. Pöytäkirjanote 7.5.2021 6 §

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.