Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelu, vastaavan pysäköinnintarkastajan virka, työavain KYMP-03-8-21

HEL 2021-002691
More recent handlings
§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelunvastaavan pysäköinnintarkastajan viran (043558) täyttäminen

Kunnallinen pysäköinninvalvoja

Päätös

Kunnallinen pysäköinninvalvoja valitsi pysäköinninvalvonta- ja pysäköintipalvelun valvontayksikkö 2:n vastaavan tarkastajan virkaan (043558) ********** 1.6.2021 alkaen 2 575,50 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Vastaavan pysäköinnintarkastajan virka on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 16.11.2020 § 796.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 8.-22.2.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa ja TE-palveluissa.

Vastaava pysäköinnintarkastaja toimii valvontatiimin tiimipäällikkönä tukien ja ohjaten oman kenttätyön ohella tiimin valvontatyötä. Tehtäviin kuuluu toimia lähiesihenkilönä 14 pysäköinnintarkastajalle, pysäköintisääntöjen noudattamisen valvonta edistäen näin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä asiakkaiden neuvonta ja opastaminen pysäköintiin liittyvissä asioissa.

Viran kelpoisuusehtona on toisen asteen tutkinto sekä liikennettä ja joutokäyntiä koskevien sääntöjen tuntemus.

Lisäksi virassa edellytetään ajokorttia sekä hyviä valmiuksia esihenkilötyöhön. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan erinomaisia yhteistyövalmiuksia, kannustavaa otetta sekä kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Hakijan toivotaan olevan esimerkillinen ja tavoitteellinen esihenkilö, joka näkee henkilöstön ja asiantuntijuuden keskeisenä voimavarana. Eduksi katsotaan Helsingin paikallistuntemus, julkishallinnon tuntemus sekä hyvä kielitaito.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Vastaavan pysäköinnintarkastajan virkaan haki hakuajan kuluessa 44 henkilöä, joista kolme hakijaa ei täyttänyt kelpoisuusehtoa koulutuksen osalta. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 19.2.-11.3.2021 ********** Heitä haastattelivat kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila sekä johtavat pysäköinnintarkastajat Sari Huuhtanen ja Harri Räisänen.

Haastattelujen jälkeen henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 12.-25.3.2021. Henkilöarvioinnin jälkeen ********** perui hakemuksensa.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Vastaavan pysäköinnintarkastajan tehtävässä korostuvat lähiesihenkilötyö ja valvontatyön ohjaus.

Haastattelussa erityistä huomiota kiinnitettiin hakijoiden valmiuksiin esihenkilötyöhön. Irene Hjeltillä, Juha Konttisella, Antti Pitkolla ja Tiina Selalla on työssä hankittua esihenkilökokemusta. Katri Dahlilla on kokemusta ryhmän johtamisesta lastentarhanopettajan työssään. Tiina Mälkiällä, Väinö Palvalla, Ilkka Pättiniemellä ja Jenni Sundellilla ei ole varsinaista esihenkilön tehtävissä hankittua työkokemusta. Hakijoiden esihenkilövalmiuksia selvitettiin henkilöarvioinnissa.

Kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta työkokemusta on ********** Yksityisestä valvontatoimesta kokemusta on ********** Edellä mainitut hakijat ovat hankkineet erityistä osaamista pysäköintiä, pysäyttämistä ja joutokäyntiä koskevien säännösten tuntemisesta pysäköinninvalvonnan tehtävissä. ********** ei edellä mainittuihin verrattuna ole erityistä tuntemusta näistä säännöksistä.

Haastatteluvastausten perusteella parhaiten näkemystä oman työn tavoitteista ja tavoitteellisuudesta vastaavan pysäköinnintarkastajan tehtävässä on ********** Paitsi näkemystä, tästä oli myös näyttöä. Tältä osin edellä mainitut hakijat osoittivat merkittävämpää ansioituneisuutta verrattuna ********** Viran täyttämisessä painotettiin myös yhteistyövalmiuksia.

Lisäksi viran hoitamisessa katsottiin eduksi Helsingin paikallistuntemus, julkishallinnon tuntemus sekä hyvä kielitaito. ********** ovat pysäköinninvalvontatyön ohessa hankkineet myös erinomaisen Helsingin paikallistuntemuksen. Myös ********** on erityisesti yritystoimintansa tehtävissä hankittua paikallistuntemusta. ********** on hankkinut paikallistuntemusta myös jakaessaan sanomalehtiä usean vuoden ajan.

Julkishallinnon tuntemusta on ********** yhteensä noin 28 vuoden ajalta ja ********** lähes 15 vuoden ajalta. ********** on lähes viiden vuoden tuntemus. ********** on kertynyt julkishallinnon tuntemusta neljän vuoden ajalta ja ********** kahden vuoden ajalta ja ********** puolentoista vuoden ajalta. ********** ei ole julkishallinnon kokemusta.

Henkilöarviointiin liittyvässä haastattelussa englanniksi itseään pystyivät ilmaisemaan **********

Kunnallinen pysäköinninvalvoja katsoo hakijoiden hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on vastaavan pysäköinnintarkastajan virkaan parhaiten soveltuva.

Hänen valintaa puoltaa hänen vahvuuksiksi katsotut ansiot sekä näkemykset pysäköinninvalvonnan tavoitteellisesta ja tuloksellisesta toiminnasta.

This decision was published on 07.05.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kaija Kossila, kunnallinen pysäköinninvalvoja, puhelin: 09 310 38505

kaija.kossila@hel.fi

Decisionmaker

Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Attachments

1. Hakijayhteenveto KYMP-03-8-21, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.