Tutkimuslupa, Mapping Out topologies of citizen-users in and beyond Omastadi platform

HEL 2021-002700
More recent handlings
§ 18

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä Mapping out topologies of citizen-users in and beyond Omastadi platform

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan **********

Tutkimuslupa on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkija on hakenut tutkimuslupaa Helsingin yliopistolle tehtävää tutkimusta Mapping out topologies of citizen-users in and beyond Omastadi platform varten. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa osallistuvan budjetoinnin prosessiin digitaalisella OmaStadi-sivustolla osallistuneiden kaupunkilaisten erilaiset topologiat. Jokainen topologia viittaa tietyntyyppisiin malleihin, joilla sivuston käyttäjät toimivat sivustolla.

Tutkimuksessa selvitetään, mitä käyttäjien topologioita havaitaan Omastadissa ja sen ulkopuolella ja miten ne eroavat toisistaan ​​käyttäjän käyttäytymisen ja tunneprofiilin suhteen, minkä tyyppisiä käyttäjän käyttäytymistä ja tunneprofiileja voidaan erottaa ja mitä voidaan kertoa käyttäjien topologioiden laajemmista vaikutuksista osallistavan demokratian ominaisuuksiin. Tutkimuksessa käytetään etnografisia tutkimusmenetelmiä sekä big data-analyysia. Tutkimusyhteistyön kautta Helsingin kaupunki pystyy entistä paremmin tunnistamaan ja arvioimaan digitaalisella alustalla tapahtuvan osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon kehittämiskohteita ja vahvuuksia. Tutkimushankkeen tuloksia hyödynnetään osallistuvan budjetoinnin kehittämisessä.

Tutkimuslupapäätöksen liitteenä on tietosuojaseloste. Data-analyysiin sisältyy tietojen kerääminen kollektiivisista verkkotoimista, ei yksittäisistä rekisteröidyistä käyttäjistä Omastadi-alustalla. OmaStadi-sivustolla olevat julkiset käyttäjätiedot anonymisoidaan niin, että kunkin yksittäisen käyttäjän henkilöllisyys ei ole jäljitettävissä ja tunnistettavissa. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Helsingin kaupunginkanslia ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen muutoin, kuin luovuttamalla tutkimuksessa tarvittavaa dataa OmaStadi-sivustolta. Helsingin kaupunginkanslia ei osallistu tutkimuksen rahoittamiseen. Tutkimusraportti toimitetaan Helsingin kaupungin käyttöön tutkimuksen Helsingin kaupungin yhteyshenkilölle.

This decision was published on 07.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 - 310 84026

kirsi.verkka@hel.fi

Decisionmaker

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 1 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 1 k
3. Tutkimuslupahakemus 1.3.2021, liite, tietosuojaseloste
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 1 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 1 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 2 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 2 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.