Tutkimuslupa, Mapping Out topologies of citizen-users in and beyond Omastadi platform

HEL 2021-002700
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä Mapping out topologies of citizen-users in and beyond Omastadi platform

Kommunikationsdirektör

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan **********

Tutkimuslupa on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkija on hakenut tutkimuslupaa Helsingin yliopistolle tehtävää tutkimusta Mapping out topologies of citizen-users in and beyond Omastadi platform varten. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa osallistuvan budjetoinnin prosessiin digitaalisella OmaStadi-sivustolla osallistuneiden kaupunkilaisten erilaiset topologiat. Jokainen topologia viittaa tietyntyyppisiin malleihin, joilla sivuston käyttäjät toimivat sivustolla.

Tutkimuksessa selvitetään, mitä käyttäjien topologioita havaitaan Omastadissa ja sen ulkopuolella ja miten ne eroavat toisistaan ​​käyttäjän käyttäytymisen ja tunneprofiilin suhteen, minkä tyyppisiä käyttäjän käyttäytymistä ja tunneprofiileja voidaan erottaa ja mitä voidaan kertoa käyttäjien topologioiden laajemmista vaikutuksista osallistavan demokratian ominaisuuksiin. Tutkimuksessa käytetään etnografisia tutkimusmenetelmiä sekä big data-analyysia. Tutkimusyhteistyön kautta Helsingin kaupunki pystyy entistä paremmin tunnistamaan ja arvioimaan digitaalisella alustalla tapahtuvan osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon kehittämiskohteita ja vahvuuksia. Tutkimushankkeen tuloksia hyödynnetään osallistuvan budjetoinnin kehittämisessä.

Tutkimuslupapäätöksen liitteenä on tietosuojaseloste. Data-analyysiin sisältyy tietojen kerääminen kollektiivisista verkkotoimista, ei yksittäisistä rekisteröidyistä käyttäjistä Omastadi-alustalla. OmaStadi-sivustolla olevat julkiset käyttäjätiedot anonymisoidaan niin, että kunkin yksittäisen käyttäjän henkilöllisyys ei ole jäljitettävissä ja tunnistettavissa. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Helsingin kaupunginkanslia ei osallistu tutkimuksen toteuttamiseen muutoin, kuin luovuttamalla tutkimuksessa tarvittavaa dataa OmaStadi-sivustolta. Helsingin kaupunginkanslia ei osallistu tutkimuksen rahoittamiseen. Tutkimusraportti toimitetaan Helsingin kaupungin käyttöön tutkimuksen Helsingin kaupungin yhteyshenkilölle.

Detta beslut publicerades 07.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 - 310 84026

kirsi.verkka@hel.fi

Beslutsfattare

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 1 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 1 k
3. Tutkimuslupahakemus 1.3.2021, liite, tietosuojaseloste
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 1 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 1 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 2 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 2 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.