Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Restart Your Career -hanke, EU:n sosiaalirahaston rahoitushaku

HEL 2021-003027
More recent handlings
§ 67

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Restart your career

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikölle enintään 16 821 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Restart your career” (projektinumero 1098085) Phoenix ry:n omarahoitusosuuden maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

Restart Your Career -hankkeen päätavoitteena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten maahanmuuttajien työllistymistä koronakriisin aiheuttamassa heikentyneessä työllisyystilanteessa Helsingissä. Työllistymisen lisäksi hankkeessa tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja Helsingissä maahanmuuttajien parissa toimivien eri tahojen välillä. Hankkeessa tarjotaan tukea, tietoa ja työpaikkoja työttömille ja irtisanomis- tai lomautusuhan alla oleville maahanmuuttajanuorille sekä tuetaan yrityksiä kohderyhmän työllistämisessä. Hankkeessa tuloksena syntyvät tieto- ja koulutusmateriaalit sekä hankkeessa kehitettävä Community Leader -malli jäävät sekä toteuttajaorganisaation että hankekumppaneiden käyttöön. Kaikki hankkeen toimenpiteet on suunniteltu siten, että ne voidaan toteuttaa verkossa ja etänä. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 § 59 päättänyt Restart your career –hankkeeseen osallistumisesta ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rahoituspäätöksellään 19.4.2021 (EURA 2014/11099/09 02 01 01/2020/HÄMELY) myöntänyt hankkeelle tukea.

Hankkeen hallinnoijana toimii kansalaisjärjestö Phoenix Ry. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen rahoittajana ja yhteistyökumppanina, mutta ei ole hankkeessa osatoteuttajana. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuuttoyksikkö toimii kaupungin edustajana ja yhteystahona hankkeessa sekä seuraa hankkeen toimia ja kuntarahoitusosuuden käyttöä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 296 552 euroa, jolle saadaan tukea 237 241 euroa. Phoenix Ry:n Omarahoitusosuus on enintään 59 311 euroa, josta Phoenix ry:n osuus on enintään 8 900 euroa. Jäljelle jäävään omarahoitusosuuteen, enintään 50 411 euroa, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2021 osalta hankkeen kustannukset ovat 98 951 euroa, jolle saadaan tukea 79 160 euroa. Vuoden 2021 omarahoitusosuudeksi jää näin ollen enintään 16 821 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098085 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 27.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Rahoituspäätös
2. Hankkeen budjetti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.