Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Restart Your Career -hanke, EU:n sosiaalirahaston rahoitushaku

HEL 2021-003027
More recent handlings
§ 33

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”Restart your career”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuutto -yksikölle enintään 37 756 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”Restart your career” (projektinumero 1098085) omarahoitusosuuden maksamiseksi Phoenix ry:lle.

Päätöksen perustelut

Restart Your Career -hankkeen päätavoitteena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten maahanmuuttajien työllistymistä koronakriisin aiheuttamassa heikentyneessä työllisyystilanteessa Helsingissä. Työllistymisen lisäksi hankkeessa tavoitellaan tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja Helsingissä maahanmuuttajien parissa toimivien eri tahojen välillä. Hankkeessa tarjotaan tukea, tietoa ja työpaikkoja työttömille ja irtisanomis- tai lomautusuhan alla oleville maahanmuuttajanuorille sekä tuetaan yrityksiä kohderyhmän työllistämisessä. Hanke toteutetaan 1.5.2021-30.4.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 § 59 päättänyt Restart your career -hankkeeseen osallistumisesta ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rahoituspäätöksellään 19.4.2021 (EURA 2014/11099/09 02 01 01/2020/HÄMELY) myöntänyt hankkeelle tukea.

Hankkeen hallinnoijana toimii kansalaisjärjestö Phoenix ry. Helsingin kaupunki osallistuu hankkeeseen rahoittajana ja yhteistyökumppanina, mutta ei ole hankkeessa osatoteuttajana. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima- ja maahanmuutto -yksikkö toimii kaupungin edustajana ja yhteystahona hankkeessa sekä seuraa hankkeen toimia ja kuntarahoitusosuuden käyttöä. Hankkeen kokonaisbudjetti on 296 552 euroa, jolle saadaan tukea 237 241 euroa. Phoenix ry:n omarahoitusosuus on enintään 59 311 euroa, josta Phoenix ry:n osuus on enintään 8 900 euroa. Jäljelle jäävään omarahoitusosuuteen, enintään 50 411 euroa, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2022 osalta Phoenix ry:lle maksetaan 37 756 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098085 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle ja hankkeen menot tulee kirjata oikealle projektirakenneosalle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 27.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö