Tapahtumayhteistyösopimus, Voimistelun 125 -juhlavuoden superlauantai, Suomen Voimisteluliitto ry

HEL 2021-003368
More recent handlings
§ 13

Tapahtumayhteistyösopimus - Joukkuevoimistelun MM-kilpailut ja voimistelun superviikonloppu 2021

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti solmia Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden ja Suomen Voimisteluliitto ry:n välisen tapahtumayhteistyösopimuksen joukkuevoimistelun MM-kilpailujen ja voimistelun superviikonlopun järjestämisestä Helsingissä 19.-21.11.2021.

Yhteistyön arvolisäveroton kokonaisarvo on 43 000 euroa (+alv), josta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelun osuus on 35 000 euroa (+alv.). Tämä liikuntapalvelun osuus maksetaan liikuntapalvelukokonaisuuden tapahtumayhteistyölle varatuista määrärahoista (sisäinen tilaus 2921300301). Kaupunginkanslian viestintäosasto toteuttaa sopimuksen liitteessä määritellyt markkinointitoimenpiteet, joiden laskennallinen arvo on 8 000 euroa (+alv).

Päätöksen perustelut

Yhteistyön tavoitteena on kasvattaa Helsingin positiivista tunnettuutta ja vahvistaa brändiä niin kotimaassa kuin ulkomailla sekä luoda näkyviä malleja kaiken ikäisille ja erityisesti nuorille liikuntaharrastuksen aloittamiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi. Helsingin kaupungin vuosien 2017–2021 ”Maailman toimivin kaupunki” – kaupunkistrategian mukaisesti Helsinki on kansainvälinen, elävä ja kiehtova tapahtumien Helsinki. Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat tuovat paikkakunnille näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttavat elinkeinoelämää. Tutkimukset osoittavat, että tapahtumilla on vaikutusta urheilun harrastamisen määrän kasvuun.

Voimistelun 125 -vuotisjuhlavuoden huipennusta vietetään superviikonloppuna 19.-21.11.2021 Helsingissä. Viikonloppu koostuu huikeasta joukkuevoimistelun maailmanmestaruuskilpailuista, liiton juhlavuoden syyskokoustapahtumista, tulevan suurtapahtuman Gymnaestarada 2022 yhteisharjoituksista, kiltalaisten päivästä aina voimistelun koko perheelle suunnattuihin maksuttomiin kokeilupisteisiin.

Lauantaina järjestetään 125 juhlavuoden lahjaksi erityisesti perheille, lapsille ja nuorille voimistelun kokeilumahdollisuuksia Kisahallilla sekä voimistelugaala Jäähallilla. Juhlaa johdetaan Helsingistä ja siihen toivotaan seurojen osallistuvan ympäri Suomen järjestämällä perheille, lapsille ja nuorille voimistelun kokeilumahdollisuuksia. Viikonlopun ohjelmakokonaisuus on katsaus voimistelun monipuolisesta toiminnasta kaiken ikäisille ja se toimii samalla myös mahdollisuutena löytää itselle tai perheelle uusi liikunnallinen harrastus kokeilupisteiden kautta, jossa alueen seurat ohjaavat kokeilijoita oman toimintansa piiriin.

Toimintasäännön kohtien 3.3.1. ja 10.1. mukaisesti liikuntapalvelupäällikkö tekee liikuntaan aktivointi -palvelua koskevat päätökset ja allekirjoittaa päätöksen perusteella tehtävät sopimukset voimassa olevien hankintavaltuuksien rajoissa.

This decision was published on 10.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö

Attachments

1. Joukkuevoimistelun MM yhteistyösopimus
2. Liite 1_Poikkeustilanteen tapahtumajärjestämisen ohjeet

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.