Hankerahoitus, kaupunginkanslia, MySmartLife-hanke

HEL 2021-003901
More recent handlings
§ 5

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”MySMARTLife”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille 117 500 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”MySMARTLife” (projektinumero 1098032) kustannusten maksamiseen. Hankkeelle myönnetty EU-tuki kattaa kustannukset kokonaisuudessaan.

Päätöksen perustelut

MySMARTLife-hankkeen tavoitteena Helsingissä on vahvistaa Fiksun Kalasataman ja sitä ympäröivän alueen energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita, toimenpiteitä ja palveluita. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toteuttaa hanketta yhteistyössä toimialan muiden yksiköiden kanssa erikseen sovitulla tavalla ja vastaa hankkeen raportoinnista rahoittajalle ja koordinoijalle. Hanke toteutetaan 1.3.2017–30.9.2022 välisenä aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on hyväksynyt hankehakemuksen 20.4.2016 § 31 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan komission rahoittamasta Horizon 2020 -ohjelmasta. Strategiajohtaja on hyväksynyt hankkeen jatkohakemuksen päätöksellään 4.11.2021 § 75.

Hanke on Hampurin, Helsingin ja Nantesin kaupunkien yhteishanke. Hankkeen Suomen konsortioon kuuluvat Helsingin kaupungin lisäksi Forum Virium Helsinki Oy, VTT, Helen Oy, Fourdeg Oy, Salusfin Oy ja HSY. Koko hankkeen koordinoijana toimii CARTIF. Hankkeen kokonaisbudjetti Suomen osalta on noin 4 000 000 euroa, josta Helsingin osuus on 1 177 405 euroa. Vuoden 2022 hankkeen kustannukset ovat 117 500 euroa. EU-tuen osuus voittoa tavoittelemattomille organisaatioille on 100 prosenttia.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098032 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tukiosuudet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Euroopan Komission Horizon 2020 -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ja konsortiosopimuksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 03.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö