Hankerahoitus, kaupunginkanslia, MySmartLife-hanke

HEL 2021-003901
More recent handlings
§ 75

Euroopan unionin Horisontti 2020 -ohjelman rahoittaman mySMARTLife-hankkeen muutoshakemuksen hyväksyminen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Horisontti 2020 -ohjelman rahoittaman hankkeen ”mySMARTLife” (projektinumero 1098032) muutoshakemuksen. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Helsingin kaupungin ilmastoyksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannuksiin, jotka ovat enintään 117 500 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan ta-kohdassa 1 50 04. Hankkeen kustannuksiin saadaan 100-prosenttinen tuki.

Päätöksen perustelut

Helsingin osahankkeen tavoitteena on vahvistaa Fiksun Kalasataman ja sitä ympäröivän alueen energiatehokkuuteen liittyviä hankkeita, toimenpiteitä ja palveluita. Kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikkö toteuttaa hanketta yhteistyössä toimialan muiden yksiköiden kanssa erikseen sovitulla tavalla ja vastaa hankkeen raportoinnista rahoittajalle ja koordinoijalle. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kaupungin osahankkeelle haetaan jatkoaikaa, jotta kaupunki voisi ottaa osaa hankkeeseen hankkeen loppuun asti. Projektikonsortio on päättänyt hakea 10 kuukautta jatkoaikaa hankkeelle rahoittajalta. Perusteluna jatkoajalle on, että osa hankekonsortion toimenpiteistä on toteutunut hitaammin kuin projektin aikataulussa on määritelty. Hankkeen jatkoajalla on tilaisuus jatkaa tulosten levittämistä, juurruttamista ja skaalaamista. Myös rahoittaja on suositellut jatkoajan hakemista. Jatkoajalle kirjatut toimenpiteet tukevat älykaupunkikehitystä ja ilmastonmuutoksen hillintää Hampurissa, Nantesissa ja Helsingissä. Nyt haettavassa muutoshakemuksessa hankkeen toteuttamisaikaa on esitetty pidennettäväksi 10 kuukaudella siten, että hanke päättyisi 30.9.2022 (aikaisemmin 30.11.2021).

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on hyväksynyt hankehakemuksen 20.4.2016 § 31 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan Komission rahoittamasta Horizon 2020 –ohjelmasta sopimusnumerolla 731297.

Hanke on Hampurin, Helsingin ja Nantesin kaupunkien yhteishanke. Hankkeen Suomen konsortioon kuuluvat Helsingin kaupungin lisäksi Forum Virium Helsinki Oy, VTT, Helen Oy, Fourdeg Oy, Salusfin Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Koko hanketta koordinoi espanjalainen tutkimuslaitos CARTIF. Helsingin osahankkeen kokonaiskustannukset hankkeen toteuttamisajalta pienenevät, koska kaupunki vapauttaa budjetistaan 17 500 euroa projektipartneri Fourdeg Oy:lle ja 6 500 euroa Helsingin seudun ympäristöpalveluille (HSY). Helsingin osahankkeen jatkoajan kokonaiskustannukset ovat enintään 117 500 euroa. Osahankkeen kustannuksiin saadaan 100-prosenttinen tuki.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098032 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tukiosuudet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ja konsortiosopimuksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 04.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Maria Viitanen, projektikoordinaattori, puhelin: 0405197525

maria.viitanen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Muutoshakemusluonnos
2. Jatkohankkeen budjetti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.