Terveydensuojelulain 18 § ja 18 a § mukainen hakemus, Pitkäkosken aktiivihiililaitoksen ja UV-desinfioinnin ohittaminen, HSY

HEL 2021-004134
More recent handlings
§ 10

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) talousveden toimittamista koskevan olennaisen muutoksen hyväksyminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päättää hyväksyä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vedenpuhdistuslaitoksen talousveden tuotantoa koskevan terveydensuojelulain mukaisen muutoshakemuksen. Hakemus koskee Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen aktiivihiililaitoksen ja uv-desinfioinnin ohittamista 1.5. – 31.10. 2021.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä määräyksiä.

Asian vireilletulo

Terveydensuojelulain 18 §: n mukainen hakemus on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 30.3.2021.

Hakija

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (Y-2274241-9), PL 100, 00066 HSY

Hakemuksen sisältö

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannustyöt ja tuotantokapasiteetin nosto parantavat laitoksen toiminta- ja jakeluvarmuutta. Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen myötä laitoksen tuotantokapasiteetti nousee nykyisestä 7000 m3/h tasolle 9000 m3/h. Saneeraus tehdään neljässä vaiheessa vuosien 2021 – 2025 välisenä aikana.

Kunnostustyöt alkavat aktiivihiililaitoksen saneerauksella.
Aktiivihiililaitoksen saneerauksessa uusitaan aktiivihiilisuodatuksen tulopumput, katetaan aktiivihiilisuodattimet, uusitaan uv-laitteet, ammoniakkiveden ja natriumhypokloriitin annostelujärjestelyt, ammoniakkiveden varastointi, kemikaalien purkupaikka sekä saneerataan sähkö-, automaatio- ja LVI-laitteet. Lisäksi uusitaan aktiivihiilisuodattimen huuhtelujärjestelyt.

Osa saneeraustöistä edellyttää aktiivihiilisuodatuksen ja uv-
desinfioinnin poistamisen tuotantokäytöstä saneerauksen ajaksi.
Ohituksen aikana otsonoitu vesi johdetaan suoraan alavesisäiliöille. Ennen kuin otsonoitu vesi on alavesisäiliöissä, lisätään veteen hiilidioksidia ja kalkkivettä alkaliteetin, kovuuden ja pH:n säätämiseksi sekä klooriamiinia verkostoveden mikrobiologisen laadun varmistamiseksi.

Ohituksen vaikutuksia talousveden laadulle on selvitetty kesäkuussa 2020, jolloin aktiivihiililaitos ohitettiin kolmen päivän ajan. Selvityksen perusteella verkostoon lähtevän veden orgaanisen aineen koostumus muuttuu, kun aktiivihiilisuodatus ja uv-desinfiointi eivät ole käytössä. Orgaanisen hiilen kokonaismäärä ja kokonaisklooripitoisuus ovat jonkin verran normaalia korkeampia. Kokonaisklooripitoisuutta nostetaan, jotta klooria olisi jäljellä verkostossa pidempään. Lisäksi rautapitoisuus voi olla normaalia korkeampi. Talousveden mikrobiologisessa laadussa ei havaittu muutoksia ohituksen aikana. Ohituksen aikana talousvesi täytti kaikki talousvesiasetuksen (1352/2015) mukaiset laatuvaatimukset ja laatutavoitteet.

Aktiivihiililaitoksen ohitusta on suunniteltu huolellisesti ja ohituksen riskeistä on laadittu riskianalyysi.

Talousveden laatua valvotaan tehostetusti aktiivihiililaitoksen ohituksen aikana. Hyväksytyn valvontatutkimusohjelman lisäksi aktiivihiililaitoksen ohituksen ajalle on laadittu erillinen veden laadun seurantasuunnitelma. Suunnitelmassa on esitetty vedenpuhdistusprosessin, laitokselta lähtevän veden ja verkostoveden tehostettu seuranta. Seurantasuunnitelmassa on esitetty näytteenottokohteet ja tehtävät analyysit ennen ohitusta, ohituksen aikana sekä ohituksen jälkeen.

Kuuleminen

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Uudenmaan ELY-keskukselta, Etelä-Suomen aluehallintovirastolta sekä Espoon ja Vantaan terveydensuojeluviranomaisilta 16.4.2021 mennessä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunnossa on todettu, että sillä ei ole ei huomautettavaa haetusta muutoksesta: se on pakollinen välivaihe laitosta saneeratessa. Muutos on huolellisesti suunniteltu ja sen vaikutusten seuranta sekä ennen aiottua ohitusta, sen aikana ja saneerauksen jälkeen on kattavaa. Olemassa oleva vedenkäsittelyprosessi varmistaa ohituksen aikanakin talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävän veden tuottamisen ja jakelun.

Espoon seudun ympäristöterveyden lausunnossa on todettu, ettei sillä ole huomautettavaa suunnitellulle Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen aktiivihiililaitoksen ja uv-desinfioinnin ohittamiselle aikavälillä 1.5.-31.10.2021. Toimenpiteet vedenlaadun varmistamiseksi ohituksen aikana ovat suunnitelmalliset sekä riittävät.

Vantaan kaupungin terveydensuojeluviranomainen puoltaa hakemusta.

Uudenmaan ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa asiassa.

Päätöksen perustelut

Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen on haettava hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, jos vedenottoa tai veden käsittelyä olennaisesti laajennetaan tai muutetaan
tai veden jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

Hakemus täyttää terveydensuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 1.5. - 31.10.2021

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston
vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan
perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 720 euron maksun (12 h käsittelyaika). Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki (763/1994) 18 §, 20 §, 50 §, 56 §

Terveydensuojeluasetus (1280/1994) 7 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) 8 §

This decision was published on 22.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • päätös johon vaaditaan oikaisua joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Close

Ask for more info

Lauri Kosunen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 36988

lauri.kosunen@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k
2. Lausunto, ESAVI, 8.4.2021
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.