Helsingin kaupungin tilintarkastus vuonna 2021

HEL 2021-005355
More recent handlings
Case 3. / 11 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2021

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 2/2021 tilikauden 2021 tilintarkastuksesta sekä tilintarkastajan selvityksen erityistoimeksiantoihin käytetystä ajasta ja veloituksesta tilikaudella 2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tilintarkastajan väliraportti 2/2021 tilikauden 2021 tilintarkastuksesta

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 31.8.2021 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustajan esittelemän kaupungin toimikauden 2019-2022 kattavan tilintarkastussuunnitelman ja tilikauden 2021 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Oy Ab:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustaja ja vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala raportoi kokouksessa tilikauden 2021 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaa lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tilintarkastajan selvitys erityistoimeksiantoihin käytetystä ajasta sekä veloituksesta tilikaudella 2021

Tilintarkastussopimukseen sisältyy erityistoimeksiantoja koskeva puitejärjestely, jota kaupungin hallintokunnat ja tytäryhteisöt ovat oikeutettuja, mutta eivät velvollisia käyttämään. Kaupungin tilintarkastuspalvelujen suorittamista koskevan sopimuksen perusteella tehtäviin erityistoimeksiantoihin tilintarkastusyhteisön tulee pyytää tarkastuslautakunnan suostumus. Muiden erityistoimeksiantojen kohdalla tilintarkastusyhteisö toimittaa erityistoimeksiantoilmoituksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tilivuosittain tarkastusvirastolle erityistoimeksiantoihin käytettyjen päivien lukumäärän ja veloittamansa hinnan.

Kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala antaa selvityksen erityistoimeksiantoihin käytetystä ajasta ja veloituksesta tilikaudella 2021.

Close

Tarkastuslautakunta 16.11.2021 § 95

31.08.2021 Ehdotuksen mukaan

11.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 14.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.