Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2021-2022, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2021-006397
More recent handlings
§ 91
This decisionmaker is no longer active

Yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Annika Karppiselle maksettava avustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2021 - 2022

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti, että yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Annika Karppiselle maksetaan perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusta lukuvuodelle 2021 – 2022 yhteensä 341.274 euroa (412 oppilasta).

Myönnettävä avustussumma on laskettu seuraavasti:

- Oppilaskohtainen laskennallinen avustus: 412 oppilasta á 1.000 euroa, yhteensä 412.000 euroa, josta vähennetään kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilaaman välipalan osuus 90.426 euroa (408 oppilasta á 218,79 euroa ja 4 oppilasta á 289,85 euroa). Oppilaskohtainen laskennallinen avustus yhteensä 321.574 euroa.

- Ryhmäkohtainen laskennallinen avustus: 9 ryhmä á 1.300 euroa, yhteensä 11.700 euroa.

- Harkinnanvarainen lisäavustus: Vuokra 8.000 euroa

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 25.5.2021 (§ 214) päättänyt perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2021 - 2022. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa hallintopäällikön tekemään avustuksia koskevat palveluntuottajakohtaiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

Avustusta maksetaan talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa ja enintään toiminnasta aiheutuvien todellisten kustannusten verran.

Avustus on tarkoitettu avustuksen saajan järjestämään perusopetuslain mukaiseen iltapäivätoimintaan, jota toteutetaan opetuslautakunnan jaostoissa vuonna 2013 hyväksymän toimintasuunnitelman sekä Helsingin kaupungin ja avustuksen saajan välillä tehtävän sopimuksen mukaisesti.

Koulujen tiloissa tai pihapiirissä toimivien iltapäivätoiminnanryhmien osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii välipalojen tilaamisesta ja maksatuksesta koulukohtaiselle ruokapalvelun tuottajalle.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Sari Annika Karppinen on hakenut lukuvuoden 2021 – 2022 perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan 420.374 euroa avustusta 9.1.2021 päivätyllä sähköisellä avustushakemuksella 2432951. Lukuvuonna 2020-2021 yksityiselle elinkeinonharjoittaja Sari Annika Karppiselle myönnettiin perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustusta yhteensä 348.611 euroa.

Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa koordinoi toimialan perusopetuksen palvelukokonaisuuden koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikkö. Yksityisen elinkeinonharjoittaja Sari Annika Karppisen toimintaan on sijoitettu lukuvuodeksi 2021 - 2022 412 oppilasta.

Järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja järjestämispaikkojen lukumäärän mukaan. Elokuussa tarkentuvan erityisen tuen oppilaiden lisäresurssit myönnetään harkinnanvaraisena lisäavustuksena.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Sari Annika Karppinen on toimittanut avustushakemuksensa liitteenä seuraavat asiakirjat:

- toimintasuunnitelma ja talousarvio (vuodelle, jota hakemus koskee),

- pankkiyhteystiedoista pankin ilmoitus tilinomistajasta

Yksityistä elinkeinonharjoittaja Sari Annika Karppista pyydetään täydentämään hakemustaan seuraavilla puuttuvilla liitteillä:

- vahvistettu tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus (edelliseltä tilikaudelta),

- jäljennös tilintarkastuskertomuksesta (edelliseltä tilikaudelta) ja

- yhteisön säännöt.

Puuttuvat liitteet pyydetään toimittamaan tilinpäätöksen valmistuttua joko sähköisen asioinnin kautta avustushakemuksen liitteeksi tai sähköpostilla osoitteeseen hanna.keranen@hel.fi

Edellisen vuoden avustuksen käyttö tarkistetaan toimitetusta tilinpäätöksestä tai viimeisimmästä kirjanpidonraportista, mikäli tilikausi on muu kuin kalenterivuosi.

Lukuvuodelle 2021 - 2022 myönnetyn avustuksen 1.erä maksetaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti elokuussa. Avustuserä maksetaan tililtä 473900. Avustuserät maksetaan enintään neljässä erässä.

Avustuksen saajan tulee noudattaa kaupunginhallituksen 28.10.2019 (§ 723) hyväksymiä avustusohjeita sekä Helsingin kaupungin ja avustuksen saajan välisessä sopimuksessa mainittuja muita ohjeita.

Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun, kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.

Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.

Jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ryhtyy asian vaatimiin toimenpiteisiin, kuten asettaa määräajan ehdon täyttämiselle, huolehtii maksatuksen keskeyttämisestä tai jo suoritetun avustuksen takaisinperimisestä.

Vuoden 2021 avustuksen käytöstä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee pyytämään selvityksen vuoden 2022 avustushakemuksen yhteydessä.

This decision was published on 07.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 86338

hanna.keranen@hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö