Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2021-2022, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2021-006397
More recent handlings
§ 187
This decisionmaker is no longer active

Valteri-koululle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2021 – 2022

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti tarkistaa 7.6.2021 (§ 101) tehtyä päätöstä siten, että Valteri-koulun perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustus 20.9.2021 oppilastilanteen mukaisesti lukuvuodelle 2021 - 2022 on 143 370 euroa.

Valteri-koululle on vuoden 2021 elokuussa ja lokakuussa maksettu perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusta yhteensä 54 486 euroa.

Samalla hallintopäällikkö päätti, että Valteri-koululle maksetaan jäljellä oleva 88 884 euron iltapäivätoiminnan avustus lukuvuoden 2021 - 2022 jäljellä olevissa avustuserissä seuraavasti:

Marraskuu 2021 (tasaus lokakuun erään): 10 910 euroa

Tammikuu 2022: 38 987 euroa

Maaliskuu 2022: 38 987 euroa

Samalla tämä päätös kumoaa hallintopäällikön 5.10.2021 tekemän päätöksen § 176.

Päätöksen perustelut

Avustusperiaatteiden mukaisesti järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan oppilasmäärien laskentapäivän 20.9.2021 mukaisesti. Oppilasmäärän muutoksen vuoksi avustussumma nousee 37 730 euroa.

Valteri-koulun oppilasmäärä 20.9.2021 tarkistuksen jälkeen on 19, joka on 5 laskennallista oppilasta enemmän kuin haettu. Keväällä Valteri-koululle on myönnetty enintään haettu summa. Lisäavustuksena maksetaan 5 oppilaan laskennallinen avustussumma, á 7 546 euroa per oppilas.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 25.5.2021 (§ 214) päättänyt perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset laskennalliset euromäärät lukuvuodelle 2021 - 2022. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa hallintopäällikön tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

Valteri-koulu on toimittanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kaikki tarvittavat avustushakemuksen liitteet.

This decision was published on 04.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 86338

hanna.keranen@hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö