Hankerahoitus, kaupunginkanslia, AutoMod - Autonomiset modulaariratkaisut, EU-hanke

HEL 2021-006525
More recent handlings
§ 71

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle AutoMod –Autonomiset modulaariratkaisut

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää elinkeino-osastolle enintään 4669 euroa vuodelle 2021 hankkeen ” AutoMod – Autonomiset modulaariratkaisut” (projektinumero 1098087001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

AutoMod-hankkeen tavoitteena tavoitteena on edistää uusien autonomisesti liikkuvien ja käyttötapauksena kiertotalouteen liittyvien älykkäiden robotiikkaratkaisujen kehittymistä, niihin liittyvän innovaatiotoiminnan laajentumista ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on myös vahvistaa monitoimijaista vuoropuhelua ja sitä kautta edistää uusien vähähiilisten ja myös kiertotaloutta palvelevien tuotteiden ja palvelujen kehittymistä. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä lisätä aiheeseen liittyvää TKI-toimintaa monenkeskisesti ja erityisesti edistää teemaan liittyvien laajempien kehittämiskokonaisuuksien syntyä myös kansainvälisessä yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa kohderyhmän ja erityisesti demonstraatioihin osallistuvien yritysten näkyvyyttä ja tuottaa heille uusia referenssejä liiketoimintansa tueksi. Hanke toteutetaan 1.8.2021-31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 28.5.2021 § 125 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 21.6.2021 hankekoodilla A77476.

Hankeen hakijana ja hallinnoijana toimii Forum Virium Helsinki. Forum Virium Helsingin lisäksi hankkeessa on mukana Metropolian ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki. Lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) osallistuu hankkeeseen asiantuntijaorganisaationa omalla budjetilla. Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja maksaa hankkeen kuntarahaosuuden erikseen sovitulla tavalla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 681 716 euroa, josta EU-tuen osuus on 545 369 euroa (80%). Kuntien rahoitusta ja muuta julkista rahoitusta hankkeelle saadaan yhteensä 136 347 euroa. Forum Virium Helsingin osuus hankkeesta on 275 191 euroa, jolle saadaan EU-tukea 220 151 euroa. Helsingin omarahoitusosuuden kattamiseksi, enintään 53 540 euroa varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa (1 50 04). Vuoden 2021 osalta Forum Viriumin kustannukset ovat 30 841 euroa. Helsingin kaupungin vastinrahoitusosuus vuonna 2021 on enintään 4669 euroa, joka maksetaan keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Uudenmaan liitolta saadun päätöksen sisältämiin tietoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 24.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Hankepäätös

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.