Hankerahoitus, kaupunginkanslia, AutoMod - Autonomiset modulaariratkaisut, EU-hanke

HEL 2021-006525
More recent handlings
§ 51

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 AutoMod -hankkeelle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osastolle enintään 18 326 euroa vuodelle 2023 hankkeen ”AutoMod–Autonomiset modulaariratkaisut” (projektinumero 1098087001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

AutoMod-hankkeen tavoitteena on edistää uusien autonomisesti liikkuvien ja käyttötapauksena kiertotalouteen liittyvien älykkäiden robotiikkaratkaisujen kehittymistä, niihin liittyvän innovaatiotoiminnan laajentumista ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Tavoitteena on myös vahvistaa monitoimijaista vuoropuhelua ja sitä kautta edistää uusien vähähiilisten ja myös kiertotaloutta palvelevien tuotteiden ja palvelujen kehittymistä. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä lisätä aiheeseen liittyvää TKI-toimintaa monenkeskisesti ja erityisesti edistää teemaan liittyvien laajempien kehittämiskokonaisuuksien syntyä myös kansainvälisessä yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena on myös nostaa kohderyhmän ja erityisesti demonstraatioihin osallistuvien yritysten näkyvyyttä ja tuottaa heille uusia referenssejä liiketoimintansa tueksi. Hanke toteutetaan 1.8.2021–31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 28.5.2021 § 125 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 21.6.2021 hankekoodilla A77476.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 681 716 euroa, josta EU-tuen osuus on 545 369 euroa (80%). Forum Virium Helsingin osuus hankkeesta on 275 191 euroa, jolle saadaan EU-tukea 220 151 euroa. Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on enintään 53 540 euroa. Vuodelle 2021 hankkeelle on myönnetty Helsingin kaupungin vastinrahoitusosuus enintään 4 669 euroa (Diaarinumero HEL 2021-006525). Vuodelle 2022 on myönnetty enintään 30 545 euroa. Vuoden 2023 osalta Helsingin maksaman kuntarahoituksen osuus on enintään 18 326 euroa. Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja maksaa hankkeen kuntarahaosuuden erikseen sovitulla tavalla.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 9 § 18.1.2023 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 11.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, erityisasiantuntija , puhelin: +358 40 629 0109

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö