Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Circular Green Blocks, EU-hanke

HEL 2021-006526
More recent handlings
§ 57

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 hankkeelle "Circular Green Blocks – Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkistrategiayksikölle enintään 25  925 euroa vuodelle 2023 hankkeen ”Circular Green Blocks – Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina” (projektinumero 1098086001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Circular Green Blocks -hanke auttaa yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään korttelitasolla toteutuvia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä taloyhtiöitä tiedostamaan mahdollisuutensa toteuttaa kiertotalousratkaisuja omassa kiinteistössä ja lähikorttelissa. Hankkeen pääkohderyhmää ovat digitaalisuutta ja vihreää kasvua tukevia ja uutta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja kehittävät yritykset ja niitä hyödyntävät taloyhtiöt. Kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja testataan useassa pilottikorttelissa pääkaupunkiseudulla. Pilotit ja muut kokeiltavat ratkaisut perustuvat osin jo kaupunkien tunnistamiin muutostarpeisiin (liittyen esimerkiksi liikkumiseen ja pihaparannuksiin), mutta myös pilottikortteleissa itsessään taloyhtiöyhteistyössä esiin nouseviin tarpeisiin. Hanke toteutetaan 1.9.2021-31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 28.5.2021 § 127 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 22.6.2021 hankekoodilla A77489.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 173 241 euroa, josta tuen osuus on 938 592 euroa (80 %). Forum Virium Helsingin osahankkeen hyväksytty kustannusarvio on 296 600 euroa, josta tuen osuus on 237 280 euroa ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus enintään 57 820 euroa. Vuoden 2023 osalta kuntaosuutta maksetaan 25 925 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 32 § 6.2.2022 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Uudenmaan liitolta saadun päätöksen sisältämiin tietoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 29.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö