Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Circular Green Blocks, EU-hanke

HEL 2021-006526
More recent handlings
§ 79

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 hankkeelle Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää strategiaosaston kehitysyksikölle enintään 318 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina” (projektinumero 1098086001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Circular Green Blocks - hanke auttaa yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään korttelitasolla toteutuvia kierto- ja jakamistaloutta edistäviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä taloyhtiöitä tiedostamaan mahdollisuutensa toteuttaa kiertotalousratkaisuja omassa kiinteistössä ja lähikorttelissa. Hankkeen pääkohderyhmää ovat digitaalisuutta ja vihreää kasvua tukevia ja uutta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja kehittävät yritykset ja niitä hyödyntävät taloyhtiöt. Kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja testataan useassa pilottikorttelissa pääkaupunkiseudulla. Pilotit ja muut kokeiltavat ratkaisut perustuvat osin jo kaupunkien tunnistamiin muutostarpeisiin (liittyen esimerkiksi liikkumiseen ja pihaparannuksiin), mutta myös pilottikortteleissa itsessään taloyhtiöyhteistyössä esiin nouseviin tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään taloyhtiökohtaiseen 360-kuvaukseen, 3D-mallintamiseen ja tarkkaan digitaaliseen ympäristötietoon perustuvia demonstraatioita, joita esitellään sekä mahdollisille palveluntarjoajille (mm. kiinteistö- ja paikkatietoalan yritykset) että asiakkaille (taloyhtiöt/asukkaat). Erilaiset yhteiskehittämisen menetelmät sekä ratkaisutarpeiden kysynnän ja tarjonnan kohtauttaminen ovat hankkeen keskeisiä menetelmiä parantaa kierto- ja jakamistalousalan liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke toteutetaan 1.9.2021-31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 28.5.2021 § 127 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 22.6.2021 hankekoodilla A77489.

Hanketta koordinoi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). Forum Virium Helsinki Oy, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja Aalto-korkeakoulu ovat mukana hankkeessa osatoteuttajina. Helsingin seudun ympäristöpalvelut toimii kaupungin edustajana hankkeessa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 173 241 euroa, josta EU-tuen osuus on 938 592 euroa (80 %). Kuntien rahoitusta ja muuta julkista rahoitusta hankkeelle saadaan yhteensä 234 649 euroa. Forum Virium Helsingin osuus hankkeesta on 296 600 euroa, jolle saadaan EU-tukea 237 280 euroa. Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on enintään 57 820 euroa, johon varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa (1 50 04). Vuoden 2021 osalta Forum Virium Helsingin kustannukset ovat 9087 euroa ja Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuus on enintään 318 euroa.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Uudenmaan liitolta saadun päätöksen sisältämiin tietoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 24.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Rahoituspäätös
2. Hankkeen budjetti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.