Hankesuunnitelma, Stadin ammattiopiston ajoharjoittelun väistötila, Malmin entinen lentokenttä

HEL 2021-006746
More recent handlings
§ 5

Stadin AOn ajoharjoittelun väistötilahankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti korottaa Stadin AOn harjoittelualueen väistötilahankkeen hankesuunnitelman enimmäishintaa 546 560 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen korotettu enimmäishinta on arvonlisäverottomana 966 500 euroa.

Tilapäällikkö päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden käyttämään urakan muutostöihin 15.3.2022 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen kustannusarvion (UKA) mukaisen varauksen.

Päätöksen perustelut

Stadin AOn ajoharjoittelun väistötilahankkeen alkuperäinen huomattavasti laajempi hankekokonaisuus korvattiin syksyllä 2021 uudella suunnitelmalla, jossa nopeilla aikataululla suunniteltiin kokonaisuus, joka ei tulisi aiheuttamaan viivästystä Roihupellon alkavalle kampushankkeelle.

Hankkeen enimmäishinnan korotuksella varmistetaan, että harjoittelualue saadaan oppilaille mahdollisimman turvalliseksi toimintaympäristöksi.

Hankkeen enimmäishinnan määrittely oli tehty sen hetkisen tiedon perusteella. Töiden edetessä jouduttiin lisäämään laajan alueen valaistusta ja turvajärjestelmiä.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Hanke aloitettiin juuri ennen vuodenvaihdetta, joka aiheutti toteutuksen osalta ennalta arvaamattomia vaikeuksia. Käyttäjäpalavereissa oli tullut turvallisuuteen ja muihin tarpeisiin liittyviä lisäyksiä, joita ei osattu alkuperäisessä kustannusarviossa huomioida. Kustannuksia lisääviä muutoksia ovat olleet mm. seuraavat asiat:

väistötilaparaakin iv:n puhdistukset, mittaukset ja säädöt, ilmalämpöpumput, suunnittelut (rakennuslupa)
turvajärjestelmien- ja lukitusten uusimiset
ajoharjoittelualueen lisäsuunnittelut
sähköihin liittyvät isot muutokset (mm. ajoalueen valaistus kokonaisuudessaan)
Vrj:n rakennustekniset työt; iv-kojeet pressuhalliin, valaisinpylväiden perustukset, kaapelikaivuuta n. 800 m, vedenhallintaa, lumitöitä ja kulkuportit
rakennuttamiskustannuksia

Hankkeen kustannukset

Stadin AOn ajoharjoittelun väistötilan hankesuunnitelma hyväksyttiin 9.12.2021 siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta oli arvonlisäverottomana 525 000 euroa marraskuun 2021 tasossa.

Hankkeen enimmäishinnan korotuksen jälkeen uusi urakkavaiheen enimmäishinta on 966 500 euroa maaliskuun 2022 kustannustasossa, eli hinnan nousu on 546 560 euroa arvonlisäverottomana.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

This decision was published on 25.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Vuorio, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20488

risto.vuorio@hel.fi

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

1. Kustannusarvio UKA 15.3.2022, Stadin AOn ajoharjoittelun väistötila

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.