Hankesuunnitelma, Stadin ammattiopiston ajoharjoittelun väistötila, Malmin entinen lentokenttä

HEL 2021-006746
More recent handlings
§ 34

Stadin ammattiopiston ajoharjoittelun väistötilan toteutus, hankesuunnitelman hyväksyminen

Tilapäällikkö

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Stadin ammattiopiston ajoharjoittelun väistötilan toteutus hankkeen 24.11.2021 päivätyn hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 525 000 euroa marraskuun 2021 tasossa.

Päätöksen perustelut

Hankkeessa mahdollistetaan Stadin ammattiopiston Roihupellon kampushankkeen logistiikka-alan koulutuksen ajoharjoittelun (projekti 3000V20005) väistötilaratkaisu. Logistiikka-alan nykyiset tilat ovat Holkkitie 5:ssä kampushankkeen tieltä purettavassa huonokuntoisessa rakennuksessa. Stadin ammattiopiston Roihupellon kampus toteutetaan talonrakennusohjelman vuokra- ja osakekohteena KOy Helsingin toimitilan taseeseen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja ajalle 7/2021 – 7 /2025.

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 02 osoitetuista määrärahoista.

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

Kaupunkiympäristön toimialan laatima kustannusarvio on 525 000 euroa arvonlisäverottomana marraskuun 2021 tasossa. Kustannusarvio perustuu VRJ-urakoitsijalta saatuihin ennakkotarjouksiin.

Toiminnallisen hankkeen vuokravaikutus käyttäjälle

Ei väistötilakustannusta.

Aikataulu ja toteutus

Rakentaminen alkaa 1/2022, ja työ valmistuu 2/2022.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteuttamisesta.

This decision was published on 10.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 39569

markku.hakonen@hel.fi

Risto Vuorio, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20488

risto.vuorio@hel.fi

Decisionmaker

Sari Hilden
tilapäällikkö

Attachments

2. Kustannusarvio HKA 30.11.2021 Stadin AOn ajoharjoittelun toteutus väistötilat

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.