Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 5.6.2021, Eskolantien ja Malminkaaren risteysalue

HEL 2021-007954
More recent handlings
§ 30

Yksikönjohtajan päätös korvaushakemukseen henkilövahingosta 5.6.2021 Eskolantien ja Malminkaaren risteyksessä

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvaushakemuksen henkilövahingosta Staran työmaa-alueella.

Staran yksikönjohtajan päätös on Helsingin kaupungin kannanotto yksittäiseen korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin, kun vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksen mukaan vahingonkärsijä oli ajanut skuutilla (sähköpotkulaudalla) 5.6.2021 klo 18.05 Eskolantien ja Malminkaaren risteykseen. Suojatien jälkeen olleella jalkakäytävällä skuutin eturengas oli uponnut asfalttiin jonka seurauksena hän oli lentänyt naamalleen tangon yli. Hakijan kertoman mukaan paikassa oli ollut rakentamisen jälkiä ja niitä ei oltu korjattu. Kaatumisen seurauksena vahingonkärsijä oli loukkaantunut hakemuksessa kerrotulla tavalla. Hakija pyytää täten Staraa korvaamaan vahingosta 30.6.2021 mennessä aiheutuneet kuittien mukaiset kustannukset 5.356,14 euroa sekä lisäksi 24.8.2021 päivätyn täydennyshakemuksen mukaan 335,40 euroa, vaatimukset ovat yhteensä 5.691,54 euroa. Hakija ilmoittaa tekevänsä asiasta tapaturmailmoituksen myös vakuutusyhtiöönsä Pohjolaan.

Kyseisellä katuosuudella Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kadun perusparannukseen liittyviä töitä. Työyksikön selvityksen mukaan liikennejärjestelyt ovat olleet kunnossa koko työn keston ajan. Katutarkastajan raporteissa ei ole ollut huomautettavaa kulkuteistä tai liikennejärjestelyistä. Liitteenä olevasta liikennejärjestelyjen periaatekuvasta käyvät alustavasti ilmi liikenne- ja varoitusmerkkien paikat ja ne ovat olleet paikalla koko työmaan ajan. Lisäksi työmaalla on käytetty muovi- ja raskasaitoja erottamaan työskentelyalueet kulkuväylistä. Näiden lisäksi on käytetty lamelleja ja huomiopaaluja osoittamaan poikkeavaa rakennetta esimerkiksi keskeneräisiin kohtiin joissa törmäys tai muu rakenne katualueella poikkeaa valmiista.

Työmaalla olevien varoitus- ja nopeusrajoitusmerkkien tarkoitus on, että kaikki työmaa-alueella liikkuvat noudattavat erityistä varovaisuutta ja alennettuja nopeusrajoituksia. Työmaa-alueella saattaa olla työkoneita, työntekijöitä taikka rakennustyöstä ja sen keskeneräisyydestä johtuvia vaaroja kuten irtokiviä ja kuoppia.

Katu on yleisessä käytössä ja kuljettaja tai kadulla kulkija on myös velvollinen havainnoimaan liikennettä eteenpäin, jolloin kadun pinnassa kulkusuuntaan mahdollisesti olevat irtonaiset kappaleet tai muut poikkeamat tulisi havaita merkityllä työmaa-alueella. Omaa myötävaikutusta tapahtuneeseen ei voida poissulkea.

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Koska asiassa on jäänyt osoittamatta aiheutuneen henkilövahingon ja vahingon aiheuttajaksi epäillyn välinen syy-yhteys, rakentamispalveluliikelaitos Staralle ei ole näillä tiedoilla syntynyt tuottamuksellista korvausvastuuta.

This decision was published on 26.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
3. Vahingonkorvausvaatimus 30.6.2021, liite, kartta
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.