Vuokraus, tilat, Tremboco Oy, Malmin raitti 17, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-009150
More recent handlings
§ 18

Vuokraus, tilat, Tremboco Oy, Malmin raitti 17, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Malmin raitti 17 sijaitsevan 3. kerroksen noin 185,0 m² suuruisen toimistotilan vuokrauksen Tremboco Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 2 590 euroa/kk arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.

Sähkö, vesi, lämmitys ja jätehuolto sisältyvät vuokraan.

Sopimus tehdään määräaikaisena ajalle 16.8.2021-31.1.2022, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi tai uudella määräaikaisuudella sopimusosapuolien niin halutessaan.

Päätöksen perustelut

Koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa. Hoitovelka koskee lakisääteisiä neuvolatarkastuksia sekä kansanterveydellisesti merkittävän rokotussuojan rakentamista. Tilatarve on akuutti ja määräaikainen hoitovelan purun vuoksi. Tilatarve koskee sosiaali- ja terveystoimialan pohjoisen piirin tilatarpeita.

Akuutin pohjoisen piirin neuvolatilatarve on kokonaisvakanssimäärälle viisi, eli viiden vastaanottohuoneen verran. Tilat osoitteessa Malmin raitti 17 ovat muuttovalmiit, eikä muutostöitä tarvitse tehdä. Tilat sijaitsevat lyhyen esteettömän matkan päässä Malmin asemasta ja ne on saavutettavissa myös henkilöautolla.

Tiloista perittävä pääomavuokra on 2 682,5 euroa/kk + alv 24 %. Vuokra maksetaan kolmen (3) kuukauden erissä. Lisäksi vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, 0,50 euroa/m²/kk, joka on yhteensä 92,50 euroa/kk.

This decision was published on 20.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Decisionmaker

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Attachments

1. Helsingin Kaupunki vuokrasopimus_Malmin raitti 17

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.