Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vuokraus, tilat, Tremboco Oy, Malmin raitti 17, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-009150
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18

Vuokraus, tilat, Tremboco Oy, Malmin raitti 17, sosiaali- ja terveystoimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Malmin raitti 17 sijaitsevan 3. kerroksen noin 185,0 m² suuruisen toimistotilan vuokrauksen Tremboco Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 2 590 euroa/kk arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.

Sähkö, vesi, lämmitys ja jätehuolto sisältyvät vuokraan.

Sopimus tehdään määräaikaisena ajalle 16.8.2021-31.1.2022, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi tai uudella määräaikaisuudella sopimusosapuolien niin halutessaan.

Päätöksen perustelut

Koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa. Hoitovelka koskee lakisääteisiä neuvolatarkastuksia sekä kansanterveydellisesti merkittävän rokotussuojan rakentamista. Tilatarve on akuutti ja määräaikainen hoitovelan purun vuoksi. Tilatarve koskee sosiaali- ja terveystoimialan pohjoisen piirin tilatarpeita.

Akuutin pohjoisen piirin neuvolatilatarve on kokonaisvakanssimäärälle viisi, eli viiden vastaanottohuoneen verran. Tilat osoitteessa Malmin raitti 17 ovat muuttovalmiit, eikä muutostöitä tarvitse tehdä. Tilat sijaitsevat lyhyen esteettömän matkan päässä Malmin asemasta ja ne on saavutettavissa myös henkilöautolla.

Tiloista perittävä pääomavuokra on 2 682,5 euroa/kk + alv 24 %. Vuokra maksetaan kolmen (3) kuukauden erissä. Lisäksi vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, 0,50 euroa/m²/kk, joka on yhteensä 92,50 euroa/kk.

Detta beslut publicerades 20.08.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Beslutsfattare

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Helsingin Kaupunki vuokrasopimus_Malmin raitti 17

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.