Myynti, käytöstä poistetut ammattikeittiölaitteet, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-009943
More recent handlings
§ 5

Myynti, käytöstä poistetut ammattikeittiölaitteet, Kaupunkiympäristön toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti myydä seuraavat käytöstä poistetut keittiölaitteet yhteishintaan 4500€ (alv 0%) :

Vähennys hävitettävistä laitteista ja niiden kierrätyksestä aiheutuvista kuluista -1500 € + alv. 24%

- Kiertoilmauuni; Metos Chef 240
- Lämpöhaude Metos
- Yleiskone Sigma
- Vetolaatikosto, 6 laatikkoa
- Air-o-steam yhdistelmäuuni, Electrolux
- Porkka kylmäkaapit, keskuskoneelliset 2 kpl
- Astianpesukone, kupu
- Yhdistelmäuuni, Electrolux
- Yhdistelmäuuni Metos system Rational MD
- Jääkaappi, Metos
- Yleiskone 20l, Metos Karhu 2 kpl
- Yleiskone 10l, Metos Karhu
- Keittopata, Metos Viking

Päätöksen perustelut

Kaikki myytävät laitteet ovat elinkaarensa päässä, kaupungin purkukohteista peräsin olevia ammattikeittiölaitteita. Myytävien laitteiden poistoaika on umpeutunut. Voimassa olevan toimivallan mukaan Tilat-palvelun tilaomaisuusyksikön päälliköllä on oikeus Tilat palvelun hallinnoimien rakennusten irtainten kalusteiden ja laitteiden myymiseen enintään 100 000 €:n arvosta vuodessa.

Laskutuksen hoitaa kaupunkiympäristön toimiala ja saadut tulot ohjataan keittiölaitteiden osalta sisäisen tilauksen numerolle 2821300000 Tilaomaisuus/Rakennukset.

This decision was published on 16.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Lea Inkinen, vuokrausassistentti, puhelin: 09 310 40359

lea.inkinen@hel.fi

Seppo Kupari, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 39646

seppo.kupari@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Resta-Mesta Oy_tarjous 15.6.2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.