Myynti, käytöstä poistetut ammattikeittiölaitteet, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-009943
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Myynti, käytöstä poistetut ammattikeittiölaitteet, Kaupunkiympäristön toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti myydä seuraavat käytöstä poistetut keittiölaitteet yhteishintaan 4500€ (alv 0%) :

Vähennys hävitettävistä laitteista ja niiden kierrätyksestä aiheutuvista kuluista -1500 € + alv. 24%

- Kiertoilmauuni; Metos Chef 240
- Lämpöhaude Metos
- Yleiskone Sigma
- Vetolaatikosto, 6 laatikkoa
- Air-o-steam yhdistelmäuuni, Electrolux
- Porkka kylmäkaapit, keskuskoneelliset 2 kpl
- Astianpesukone, kupu
- Yhdistelmäuuni, Electrolux
- Yhdistelmäuuni Metos system Rational MD
- Jääkaappi, Metos
- Yleiskone 20l, Metos Karhu 2 kpl
- Yleiskone 10l, Metos Karhu
- Keittopata, Metos Viking

Päätöksen perustelut

Kaikki myytävät laitteet ovat elinkaarensa päässä, kaupungin purkukohteista peräsin olevia ammattikeittiölaitteita. Myytävien laitteiden poistoaika on umpeutunut. Voimassa olevan toimivallan mukaan Tilat-palvelun tilaomaisuusyksikön päälliköllä on oikeus Tilat palvelun hallinnoimien rakennusten irtainten kalusteiden ja laitteiden myymiseen enintään 100 000 €:n arvosta vuodessa.

Laskutuksen hoitaa kaupunkiympäristön toimiala ja saadut tulot ohjataan keittiölaitteiden osalta sisäisen tilauksen numerolle 2821300000 Tilaomaisuus/Rakennukset.

Detta beslut publicerades 16.09.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Lea Inkinen, vuokrausassistentti, puhelin: 09 310 40359

lea.inkinen@hel.fi

Seppo Kupari, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 39646

seppo.kupari@hel.fi

Beslutsfattare

Pasi Lönnberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Resta-Mesta Oy_tarjous 15.6.2021

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.