Vuokraus, LPA-tontti 49273/3 määräalat, Turumankatu, Haakoninlahti 1, Laajasalo, TA-Asumisoikeus Oy, NAL Asunnot Oy, PEAB Oy

HEL 2021-010039
More recent handlings
§ 180

Autopaikkatontin (LPA) pitkäaikainen vuokraaminen yhteisesti määräosin (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, tontti 49273/3)

Tiimipäällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen asuntotontit-tiimin tiimipäällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49273 tontin 3 (kiinteistötunnus 91- 49-273-3, pinta-ala 317 m², os. Turumankatu) sekä ja vuokra-aluekarttaan (liite 1) merkityn noin 12,5 m²:n suuruisen alueen yleisestä alueesta 91-49-9901-0 (Laajasalon kadut, katualue) yhteisesti määräosin

Asunto Oy Helsingin Avalonille (y-tunnus 2943018-6, tontti 49274/1) (2/13),

Asunto Oy Helsingin Silhuetille (y-tunnus 2943015-1, tontti 49274/2) (3/13),

Asunto oy Helsingin Ariadnelle (y-tunnus 3020990-5, tontti 49274/3) (1/13),

NAL Asunnot Oy:lle (y-tunnus 0950402-9, tontti 49274/5) (1/13),

TA-Asumisoikeus Oy:lle (y-tunnus 0813688-5, tontit 49274/6 ja 7) 1/13,

Asunto Oy Helsingin Turumankadulle 14 (3173465-6, tontti 49274/8) (4/13) ja

TA-Asumisoikeus Oy:lle (y-tunnus 0813688-5, tontit 49274/9 ja 10) 1/13

pysäköintitarkoituksiin ajaksi 16.10.2021 - 31.12.2080 liitteenä 2 olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

Tiimipäällikkö päätti oikeuttaa toiminnanohjaus ja sopimukset -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun maanvuokrasopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.

Lisäksi tiimipäällikkö totesi, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnitteluja muista kuluista, joita vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

(A4149-64)

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 29.5.2018 (279 §) siirtää kaupunkiympäristölautakunnan hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 2 kohdan toimivaltaa antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuintarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin asuntotontit-tiimin päällikölle siten, että asuntotontit-tiimin päällikkö on toimivaltainen antamaan vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuintarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut yleiset vuokrausperiaatteet ja varauspäätös on tehty. Tontille on vahvistettu vuokrausperiaatteet kaupunginvaltuuston päätöksellä 30.1.2019 (31 §). Noudatetun käytännön mukaisesti tontin 49273/3 osalta ei ole tehty varauspäätöstä, sillä tontille toteutetaan rakentamisesta johtuen ympäröiviä asuinkiinteistöjä palvelevia velvoiteautopaikkoja. Edelleen noudatetun käytännön mukaisesti asuntotonttitiimin tiimipäällikön maanvuokraustoimivallan on katsottu käsittävän myös asuntotontteja palvelevien autopaikkatonttien pitkäaikaisen vuokraamisen vastaavin periaattein kuin asuntotonttienkin.

Edellä sanotun perusteella asuntotonttitiimin tiimipäällikkö on toimivaltainen päättämään vuokrauksesta. Päätös on mainittua tonttia koskevien kaupungin päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä. Muutoin päätöksen perustelut ilmenevät liitteenä 3 olevasta muistiosta.

This decision was published on 12.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jessina Haapamäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 15267

jessina.haapamaki@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö