Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Digi(työ)elämää -hanke, React-EU-hankehaku

HEL 2021-010287
More recent handlings
§ 69

Osallistuminen React EU -ohjelman hankehakuun hankkeessa Digi(työ)elämää

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen React EU rahoitushakuun hankkeessa Digi(työ)elämää. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupungin elinkeino-osaston työllisyyspalvelut toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että hankkeen kustannuksiin, enintään 554 479 euroa, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Kustannuksiin saadaan EU:n tukea yhteensä enintään 443 583 euroa. Elinkeino-osaston osuus hankkeen omarahoitusosuudesta on 55 448 euroa, joka katetaan talousarviokohdalta 1 40 01 (työllisyysmäärärahat) sisäisen tilauksen numerolta 1817100006 (Hankkeet, työllisyys) ja keskitetylle hankemäärärahalle (ta-kohta 1 50 04) jää näin ollen 55 448 euroa maksettavaksi.

Päätöksen perustelut

Digisyrjäytyminen on tunnistettu pitkäaikaistyöttömyyden merkittäväksi tekijäksi. Digitaitojen oppiminen on tutkimustiedon perusteella vaikuttavinta, kun se auttaa myös muuta elämää ja kiinnittyy arkeen. Digitaitoisuus luo edellytyksiä toimintaan ja työllistymiseen, jolloin pitkäaikaistyötönkin voi siirtyä passiivisesta aktiiviseksit toimijaksi. Digi(työ)elämää-hankkeessa monialaista palvelua tarvitsevat ja/tai maahan muuttaneet helsinkiläiset työttömät työnhakijat oppivat digitaitoja laajasti koulutuksissa ja arjessaan omaa laitetta käyttämällä sekä elämää että työllistymistä varten. Asiakas kokee osallisuutta ja kiinnittymistä ympäröivään yhteiskuntaan, jolloin hyvinvointi, elämänhallinta ja kotoutuminen paranevat. Hanke torjuu digitaalista eriarvoisuutta, jota COVID19-pandemia on osaltaan voimistanut.

Hankkeen tavoitteena on työllistää ja aktivoida osallistujiaan. Tämä hanke kotouttaa helsinkiläiset työnhakijat osaksi digitaalista kulttuuria, monipuolisesti työelämää, mutta erityisesti elämää varten. Helsingin työllisyyden kuntakokeilun keskeisin tavoite on vahvistaa helsinkiläisten työllisyyttä, osaamista ja yrittäjyyttä sekä turvata koulutuksen ja työn välinen jatkuvuus sekä tukea kotoutujien ja maahan muuttaneiden työllisyyttä, osaamista ja yrittäjyyttä. Myös työkyvyn tukeminen on tarpeen työurien pidentämiseksi. Kokonaistavoite on parantaa työmarkkinoiden kohtaantoa ja osaavan työvoiman saatavuutta Helsingissä. Näihin tavoitteisiin pyritään siten, että asiakkaat tunnetaan ja heidän työllistymistään edistetään yksilöllisesti ja palveluita tarjotaan aiempaa laaja-alaisemmin yhdeltä ja samalta alustalta. Helsingin työllisyyden kuntakokeilussa 2021 on havaittu, että iso osa asiakkaista ei pysty täyttämään uutta TEM:n kaavailemaa pohjoismaisen työvoimapalvelumallin työnhakuvelvoitetta, koska asiakkaiden digitaidot eivät riitä. Hanke tuo tähän vahvistusta ja rakentaa palvelumallin, joka jää voimaan v. 2023 jälkeen, kun työllisyyden kuntakokeilu päättyy ja siirrytään kohti työllisyyspalveluiden siirtoa valtiolta kunnille.

Hankkeen kohderyhmä oppii digitaitoja laajasti kursseilla ja arjessaan omaa laitetta käyttämällä. Perinteisen tietokoneluokkakoulutuksen ja sosiaalityön arjen lisäksi digitaitojen opettelu viedään hankkeessa suoraan asiakkaan taskuun: asiakas harjoittelee digitaitoja omalla lainalaitteellaan arjen asioissa koko koulutusjakson ajan. Oma laite lisää mielekkyyttä ja kiinnostusta opittavaan asiaan. Lisäksi se toimii insentiivinä taloustaitojen ja elämänhallinnan opettelussa, kun kurssin aikana onnistuneesti budjetoimalla voi lunastaa lainalaitteen omakseen kurssin lopuksi. Kasvanut digitaalinen osaaminen tukee osallistujan osallisuutta, työllistymistä, elämänhallintaa sekä työssä ja opinnoissa pärjäämistä sekä kilpailukykyä. Opiskelijoilla on mahdollisuus työllistyä tai aloittaa työkokeilu kurssin jälkeen vertaisohjaajana. Hanke hyödyntää työllisyyspalveluilla jo olemassa olevia työllistymisen tukitoimia mm. työkokeilu, palkkatukityö, oppisopimuskoulutus, TKP-malli. Hanke ohjaa aktiivisesti työllisyyspalvelujen asiakkaita digitaito koulutuksiin ja jokaisen opiskelijan kohdalla ennen koulutuksen päättymistä mietitään asiakkaalle sopivin jatkopolku. Hanke on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi 1.1.2022-31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Hanke tukee laajasti Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita. Lisäksi se kattaa kaupungin elinkeino-osaston operatiivisen suunnitelman kohdat: 1. Osaavan työvoiman Helsinki (työllistymisen edellytysten ja kotoutumisen edistäminen, työllisyyden kuntakokeilun asiakastyö tukee siirtymiä työhön, yrittäjyyteen ja koulutukseen ja edistää kotoutumista, digiosaamisen vahvistaminen, osaamisen vahvistaminen työpaikoilla), 2. Asiakaslähtöisten palvelupolkujen toteuttaminen (Asiakkaan yksilöllinen ja tavoitteellinen palvelu, neuvontapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen, työhön kuntouttavien palvelujen kehittäminen), 3. Työvoiman saatavuuden turvaaminen (Työvoimapula-alojen kohtaannon kehittäminen, työnantajatarpeita vastaavien osaamispalveluiden kehittäminen).

Hanketta koordinoi Helsingin elinkeino-osaston työllisyyspalvelut. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Espoon kaupungin ja Laurean ammattikorkeakoulun DigiOn- Digionnea kaikille- hanke ja Lahden Diakonissasäätiön DIGI-paja hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on 554 479 euroa, jolle haetaan tukea 443 583 euroa React EU:sta (ESR). Hankkeen omarahoitusosuus 110 896 euroa jaetaan tasan elinkeino-osaston (ta-kohta 1 40 01) ja keskitetyn hankemäärärahan (ta-kohta 1 50 04) kesken, jolloin molemmille jää maksettavaksi 55 448 euroa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö tai määräämänsä viranhaltija päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 164 § siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 17.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Hankehakemus
2. Hankebudjetti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.