Vahingonkorvaus, esinevahinko, 9.8.2021

HEL 2021-010410
More recent handlings
§ 199
This decisionmaker is no longer active

Vahingonkorvausvaatimus työntekijän rikkoutuneista silmälaseista

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti kohtuussyistä myöntää ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvauksena silmälasien rikkoutumisesta kohtuulliseksi harkitut 454,50 euroa.

Päätöksen perustelut

Hakija on esittänyt 17.9.2021 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneessa korvausvaatimuksessa 499,50 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen työssä rikkoutuneista silmälaseista (linssit). Tositteiden mukaan rikkoutuneet silmälasit oli hankittu kuluvan vuoden keväällä, jolloin linssien kustannus oli 499,50 euroa. Hakemuksen liitteenä tositteet silmälasien hankinnasta ja linssien uusimisesta päivämäärällä 23.8.2021. Hakijan selvittämin perustein molemmat linssit ovat vaatineet uusimista. Lapsi oli kiipeilytelineessä juomapullon kanssa, kun hakija pyysi lasta viemään juomapullon sille kuuluvalle paikalle. Lapsi heitti juomapullon alas, eikä halunnut toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Kun tarkoituksena oli vielä yhdessä juomapallo, lapsi hermostui ja heittäytyi maahan potkien ja käsillä huitoen. Hakija laskeutui lapsen tasolle pyrkien lasta rauhoittamaan, jolloin lapsi potkaisi hakijaa silmälaseihin ja linssi vaurioitui.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä (päiväkoti) on vahvistettu hakijan kertoma.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi.

Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Isännänvastuun perusteella kuntaa vastaa viranhaltijan tai työntekijän virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttamista vahingoista. Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo.

Asiassa ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheutunut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Vahinko ei ole myöskään aiheutunut siitä, että työnantaja olisi rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksiaan (TSL 12 luku 1 §:n 1 momentti). Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole asiassa vahingonkorvauslain eikä työsopimuslain nojalla korvausvelvollinen. Jos kaupunki ei ole asiassa korvausvelvollinen, voidaan aiheutunut vahinko kuitenkin poikkeuksellisesti harkinnan mukaan korvata kohtuussyistä kokonaan tai osittain. Saatu selvitys huomioon ottaen kohtuulliseksi katsotaan, että hakijalle korvataan 454,50 euroa linssien korjauskustannuksista. Korvausta vahingosta ei ole ilmoitettu saatavan muualta. Hakija tarvitsee välttämättä silmälasit työtehtävien suorittamiseksi.

This decision was published on 29.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö