Hankerahoitus, sosiaali- ja terveystoimiala, DOT - Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa, ESR hankehaku

HEL 2021-010501
More recent handlings
§ 35

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle ”DOT - Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää sosiaali- ja terveystoimialan lännen aikuissosiaalityölle enintään 171 320 euroa vuodelle 2022 hankkeen ”DOT - Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa” (projektinumero 1098091) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n tukea enintään 120 380 euroa. Määrärahassa on huomioitu Forum Virium Helsinki Oy:lle (projektinumero 1098091004) maksettava kuntaosuus.

Päätöksen perustelut

DOT - Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hanke perustuu Helsingin kuntouttavan työtoiminnan vastuuyksiköiden kehittämään alustavaan malliin virtuaalisesta etätyötoiminnasta (Virtuaaliverstas) ja siihen liittyvän digitaalisen, ajasta ja paikasta riippumattoman alustan kehittämiseen. DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa -hankkeen tavoitteena aloitettu työ viedään pidemmälle rakentamalla uudenlainen, dynaamisempi ja yksilölähtöisempi digitaalinen oppimisympäristöalusta virtuaaliseen etätyötoimintaan samalla edistäen eri muodoin ja menetelmin asiakkaiden digitaalisten taitojen kehittymistä. Tavoitteena on toteuttaa tulevaisuudessa uusi virtuaalinen työtoimintayksikkö, jonka työnimi on Stadin Soten Virtuaaliverstas. Virtuaaliverstas tulee toimimaan omana yksikkönään ja palvelemaan Helsingin kaupungin työtoimintaa järjestäviä yksiköitä ja sosiaaliasemia. Hanke toteutetaan 1.1.2022–31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Hanketta koordinoi Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan lännen aikuissosiaalityö. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Forum Virium Helsinki Oy ja muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupungin työtoimintaa järjestävät toimipisteet Avotyötoiminta, Pakilan työkeskus ja Uusixverstaat. Hankkeen kokonaisbudjetti on 400 000 euroa, jolle saadaan tukea 320 000 euroa (ESR). Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 251 000 euroa, josta EU tuen osuus on 200 800 euroa. Hankkeen omarahoitusosuuteen, enintään 50 200 euroa varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Lisäksi hankkeessa varaudutaan maksamaan Forum Virium Helsingin osahankkeen kuntarahoitusosuus 28 800 euroa. Vuoden 2022 osalta Helsingin osahankkeen kustannukset ovat 150 000 euroa ja sille saadaan tukea 120 320 euroa. Näin ollen vuoden 2022 omarahoitusosuudeksi jää 30 120 euroa. Tämän lisäksi Helsingin osahanke varautuu maksamaan Forum Virium Helsinki Oy:n kuntarahoitusosuuden, enintään 21 320 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098091 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 27.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Attachments

1. DOT hankepäätös 11.1.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.