Hankerahoitus, sosiaali- ja terveystoimiala, DOT - Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa, ESR hankehaku

HEL 2021-010501
More recent handlings
§ 72

Osallistuminen ESR:n hankehakuun hankkeessa DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen ESR:n rahoitushakuun hankkeessa DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan lännen aikuissosiaalityön päällikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että hankkeen kustannuksiin, enintään 279 800 euroa, varaudutaan keskitetyssä hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Kustannuksiin saadaan EU:n tukea yhteensä enintään 200 800 euroa, jolloin omarahoitusosuudeksi jää 50 200 euroa.

Päätöksen perustelut

DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa –hanke perustuu Helsingin kuntouttavan työtoiminnan vastuuyksiköiden kehittämään alustavaan malliin virtuaalisesta etätyötoiminnasta (Virtuaaliverstas) ja siihen liittyvän digitaalisen, ajasta ja paikasta riippumattoman alustan kehittämiseen. Covid19-kriisi muutti kuntouttavan työtoiminnan mahdollisuuksia järjestää paikan päällä tapahtuvaa työ- ja päivätoimintaa. Maaliskuussa ja valtioneuvoston 16.3.2020 antaman periaatepäätöksen perusteella kuntouttavan työtoiminnan lähipalvelut suljettiin. Huhtikuussa 2020 käynnistettiin Stadin Soten etätyötoiminta ja kaupunki alkoi tarjota verkko- ja puhelinvälitteistä työtoimintaa asiakkaille. Sadat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat olisivat jääneet ilman lakiin perustuvaa palvelua ja täten myös Helsingin kaupungin nyt jo maksamat miljoonat eurot ns. sakkomaksuina valtiolle olisivat kasvaneet entistä suuremmiksi. Näiden perinteisempien etätoimintamallien, kuten sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuvien yhteydenottojen, Teams-alustojen ja muiden verkkotapaamismuotojen lisäksi kuntouttavan työtoiminnan vastuutahot Lännen aikuissosiaalityön vastuualueella ovat lähteneet kehittämään aidosti digitaalista työ- ja oppimisalustaa etätyötoimintaa varten. Poikkeustilasta opittiin, että etätyötoiminta tuo oman lisäarvon työtoiminnan toteuttamiseen kustannustehokkaasti.

DOT – Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa –hankkeen tavoitteena aloitettu työ viedään pidemmälle rakentamalla uudenlainen, dynaamisempi ja yksilölähtöisempi digitaalinen oppimisympäristöalusta virtuaaliseen etätyötoimintaan samalla edistäen eri muodoin ja menetelmin asiakkaiden digitaalisten taitojen kehittymistä. Tavoitteena on toteuttaa tulevaisuudessa uusi virtuaalinen työtoimintayksikkö, jonka työnimi on Stadin Soten Virtuaaliverstas. Virtuaaliverstas tulee toimimaan omana yksikkönään ja palvelemaan Helsingin kaupungin työtoimintaa järjestäviä yksiköitä ja sosiaaliasemia.

Sosiaali- ja terveystoimialan lännen aikuissosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan vastuutahot rakentavat yhdessä toteuttajayksiköiden kanssa ko. asiakkaiden digitaalisen oppimisen polun ja kehittävät sisältöjä virtuaaliseen alustaan, ja vastaavat myös oman henkilökuntansa digiosaaminen kouluttamisesta. Hankkeen tavoitteina on 1. Lisätä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden digitaalista osaamista keskittyen erityisesti digitaalisten palvelujen käyttöön, oman tiedon hallintaan ja ymmärtämiseen sekä lisätä kyvykkyyttä vastata työelämän digitaalisten taitojen edellytyksiin. Hankkeen digitaalisen osaaminen valmennukseen odotetaan n. 200 asiakasosallistujaa hankkeen aikana ja määrä kasvaa huomattavasti hankkeen jälkeen. 2. Lisätä kuntouttavassa työtoiminnassa työskentelevien työnohjaajien ja valmentajien osaamista edistää työtoiminnan asiakkaiden digitaalisia taitoja lisäämällä mm näiden työntekijöiden ymmärrystä ja osaamista digitaalisten työtoiminta- ja oppimisympäristöjen käytöstä ja mahdollisuuksista. 3. Tarkastella ja analysoida työtoiminnan digitaaliseen toimintaympäristöön liittyen uusimpia teknologisia alustavaihtoehtoja, rakentaa alustaan tulevia sisältöjä ja yksilöiden kehityspolkuja, tehdä tiivistä yhteistyötä soten tietohallinnon kanssa sekä koota MyData näkökulmia erityisesti datan yhdisteltävyyden ja yksilön tietosuojan kannalta. Näiden avulla saadaan aikaan mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja toimiva työtoiminnan virtuaalinen ympäristö. 4. Kehittää Uusix-verstaiden toimintaa hyödyntämällä aiempia kokemuksia FVH:n hallinnoimasta IoT-teeman ympärille rakennetusta Vekotinverstaasta ja näin osaltaan edistää kiertotalousteemoja kaupungissa.

Forum Virium Helsingin tavoitteena hankkeessa on osallistua soten tietohallintoyksikön ja kuntouttavan työtoiminnan vastuutahojen kanssa virtuaalisen työtoiminnan toimintaympäristön kehitystyöhön, auttaa kartoittamaan uusimpia alustateknologioita nykyisten, vielä staattisten ja organisaatiolähtöisten mallien sijaan sekä pilotoida ensimmäinen kokeiluympäristö. Lisäksi Forum Virium Helsinki kartoittaa ja analysoi MyData näkökulmia, haasteita ja mahdollisuuksia hankittavan digitaalisen työtoiminnan alustaan liittyen mm. datan jakamisen ja luvitusten näkökulmasta sekä toteuttaa sarjan yhteiskehittämistyöpajoja niin alustapalveluja tuottavien yritysten, loppukäyttäjäasiakkaiden kuin kuntouttavan työtoiminnan ja soten tietohallintoyksikön keskeisenä vuoropuheluna saaden samalla myös ymmärrystä tämän kaltaisten ratkaisujen toimimisesta muissakin kaupungin kohteissa. Forum Virium Helsinki kartoittaa myös yhteistyömahdollisuuksia ja uusia toimintamalleja kaupungin Uusix-verstaiden toimintojen kanssa hyödyntämällä mm. IoT-oppeja FVH:n aikaisemmasta Vekotinverstas-yksiköstä sekä tuoden mm laajempia kiertotalousnäkökulmia ja yritysyhteistyön verkostoja yhteiseen vuoropuheluun.

Lisäksi, omana kustannuksenaan, Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalveluiden digiprojektipäälliköt ja tietohallintoyksikkö vastaavat syksyn 2021 aikana toteutettavasta (osana STM-rahoitteista rakenneuudistushanketta) palvelumuotoiluhankkeen läpiviennistä, vastaa teknologiavaihtoehtojen kartoituksesta sekä vastaa varsinaisen alustainvestoinnin hankkimisesta. Hanke on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi 1.1.2022-31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Hanke tukee laajasti Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita. Hanke edistää Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelman ja datastrategian tavoitteita ja vahva rajapinta kierrätykseen liittyvien Uusix-verstaiden toimintaan edistää osaltaan kiertotalousajattelua kaupungissa. Pidemmällä ajanjaksolla, hankkeen tulosten myötä, mahdollistuu myös toimintaympäristön skaalaus mahdollisesti muihin soten toimintoihin.

Hanketta koordinoi Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan lännen aikuissosiaalityö. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Forum Virium Helsinki ja yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupungin työtoimintaa järjestävät toimipisteet Avotyötoiminta, Pakilan työkeskus ja Uusix-verstaat. Hankkeen kokonaisbudjetti on 400 000 euroa, jolle haetaan tukea 320 000 euroa (ESR). Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 251 000 euroa, josta EU tuen osuus on 200 800 euroa. Hankkeen omarahoitusosuuteen, enintään 50 200 euroa varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Lisäksi hankkeessa varaudutaan maksamaan Forum Virium Helsingin osahankkeen kuntarahoitusosuus 28 800 euroa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö tai määräämänsä viranhaltija päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 164 § siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 24.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Hankehakemus luonnos
2. Hankkeen budjetti
3. Forum Virium Helsingin osahankkeen budjetti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.