Vuokraus, lisätila, Parmaco Oy, Porolahden TOI-luokka, Roihuvuorentie 2, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010932
More recent handlings
§ 75

Porolahden TOI-luokka, Roihuvuorentie 2, Väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulun lisätilaksi, Parmaco Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata lisätilaksi Parmaco Oy:ltä 1.8.2021 alkaen osoitteeseen Roihuvuorentie 2 elementtirakennuksen (paviljongit) huoneistoalaltaan 377,5 htm2 siten, että vuokra on 5 800 €/kk eli yhteensä 69 600 €/vuosi arvonlisäverottomalla kokonaisvuokrahinnalla sisältäen rakennus-, purku- ja poiskuljetuskustannukset.

Määräaikainen sopimus on voimassa 120 kk ajalla 1.8.2021 – 31.07.2031.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa elementtitoimittajan ja Kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa.

Rakennuslupa tontilla on tällä hetkellä voimassa 03.06.2051 asti.

Päätöksen perustelut

Lisätilat sijaitsevat samalla tontilla Porolahden peruskoulun (ala-aste) kanssa ja ne tarvittiin vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden määrän kasvusta johtuen. Ratkaisulla saatiin järjestettyä opetustiloja kahdelle toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokalle eli TOI-luokalle.

Lisäksi TOI-luokkien rakentamisella Porolahden peruskoulun yhteyteen parannettiin olemassa olevan koulurakennuksen esteettömyyttä, jotta TOI-oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan yksilöllisten edellytystensä mukaan.

Paviljonki sijoitettiin koulun tontille siten, ettei se estä koulun laajentamista tulevan perusparannuksen yhteydessä. Paviljonki toteutettiin koulun toiminnalliselle pihalle. Pihajärjestelyitä muutettiin kokonaisuutena siten, että piha on kaikkien koululaisten yhteinen ja järjestelyt tukevat TOI-oppilaiden osallisuutta kouluyhteisössä.

Tilahankkeen tavoitteena on ollut turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, jonka monipuoliset ja joustavat tilat tukevat sekä oppilaiden että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunniteltiin kaikille oppijoille sopiviksi, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Käyttäjätoimiala selvittää jatkotarpeet vuokra-aikana.

Päätös perustuu seuraaville aikaisemmin tehdyille päätöksille:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt lisätilojen tarveselvityksen 9.2.2021.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on hyväksynyt 14.04.2021 päivätyn hankesuunnitelman 6.5.2021.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 25.5.2021.

Lisäksi koska sopimus on enintään 10 vuodeksi tai toistaiseksi 12 kk irtisanomisajalla ja sopimuksen kokonaisarvo alle 3 miljoonaa, on yksikön päällikkö oikeutettu tekemään viranhaltijapäätöksen ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

This decision was published on 14.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö