Vuokraus, lisätila, Parmaco Oy, Porolahden TOI-luokka, Roihuvuorentie 2, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-010932
More recent handlings
§ 72

Vuokraus, lisätila Porolahden TOI-luokka, Roihuvuorentie 2, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitteesta Roihuvuorentie 2 sijaitsevasta Parmaco Oy:n omistamasta paviljongista huoneistoalaltaan 377,5 htm² suuruisen tilan Porolahden TOI-luokan käyttöön 01.08.2021 alkaen.

Porolahden TOI-luokan lisätilan vuokra on 6 893,15 euroa/kk eli 18,26 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 15,36 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Tämän lisäksi peritään lisävuokraa perustamiskustannuksista 22,74 euroa/m²/kk eli 8 584,35 euroa/kk, 103 012,20 euroa/vuosi 10-vuoden ajan.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 15 666,25 euroa/kk seuraavan 10-vuoden ajan, jonka jälkeen kokonaisvuokra on 7 081,90 euroa/kk.

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 31.7.2031. Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (10-vuotta) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Paviljongin vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa elementtitoimittajan ja Kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa. Rakennuslupa tontilla on tällä hetkellä voimassa 03.06.2051 asti.

Päätöksen perustelut

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden määrän kasvusta johtuen tarvittiin opetustiloja kahdelle toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden luokalle eli TOI-luokalle.

TOI-luokkien rakentamisella Porolahden peruskoulun yhteyteen parannettiin olemassa olevan koulurakennuksen esteettömyyttä, jotta TOI-oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan yksilöllisten edellytystensä mukaan. Paviljonki sijoitettiin koulun tontille siten, ettei se estä koulun laajentamista tulevan perusparannuksen yhteydessä. Paviljonki toteutettiin koulun toiminnalliselle pihalle. Pihajärjestelyitä muutettiin kokonaisuutena siten, että piha on kaikkien koululaisten yhteinen ja järjestelyt tukevat TOI-oppilaiden osallisuutta kouluyhteisössä.

Tilahankkeen tavoitteena on ollut turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen oppimisympäristö, jonka monipuoliset ja joustavat tilat tukevat sekä oppilaiden että henkilökunnan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tilat suunniteltiin kaikille oppijoille sopiviksi, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi.

Suunnitellut tilat Roihuvuorentie 2:ssa on otettu käyttöön 1.8.2021.

This decision was published on 01.10.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö