Hankerahoitus, kaupunginkanslia, UPWARDS-hanke, EU:n Horizon-rahoitushaku

HEL 2021-011104
More recent handlings
§ 58

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”URBANE”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksikölle enintään 5 000 euroa vuodelle 2022 hankkeen "URBANE" (projektinumero 1098093) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan sadan prosentin tuki.

Päätöksen perustelut

URBANE-hankkeen tavoitteena on kehittää nopeasti ja laajalti skaalautuvia kestävien lähilogistiikan ratkaisujen käytäntöjä sekä työkaluja sidosryhmien väliseen yhteistyöhön toteutusten suunnittelemiseksi. Hankkeen aikana Helsingissä toteutettava pilottiosuus keskittyy jakelurobotiikan sekä virtuaalisten jakelupisteiden kokeilemiseen sujuvampana ja kestävämpänä lähijakeluvaihtoehtona sekä sen datatarpeisiin. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2025. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään vuosittain.

Strategiapäällikkö on hyväksynyt URBANE-hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 15.10.2021 § 74 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Horizon-ohjelmasta hankekoodilla 101069513.

Hanketta koordinoi Inlecom. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa, josta Helsingissä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavan pilotoinnin osuus on noin 1,2 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannukset ovat enintään 102 500 euroa, jotka saatava tuki kattaa kokonaisuudessaan. Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2022 ovat 5 000 euroa. Hankkeen tuki kattaa menot kokonaisuudessaan. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098093 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen projektipäällikölle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajan ja koordinaattorin kanssa tehdyn partnerisopimuksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 26.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö