Tutkimuslupa, ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen SOTE-sektorilla

HEL 2021-011166
More recent handlings
§ 55

Tutkimuslupa, ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen SOTE-sektorilla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja myönsi tutkimusluvan Työterveyslaitoksen tutkimushankkeelle "Ergonomisen vuorosuunnittelun ja COVID-19 pandemian vaikutukset työaikoihin ja terveyteen SOTE-sektorilla" päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Tutkimuslupa koskee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Titania-työvuorosuunnittelujärjestelmän piirissä olevan henkilöstön työaikatietoja vuosilta 2019–2022. Luovutettavia tietoja saa käsitellä tutkimuslupahakemuksessa ja sen liitteissä mainitut henkilöt. Työterveyslaitos on jo aiemmin saanut Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Titania-työaikatietoja tässä hankkeessa hyödynnettäväksi vuosilta 2008–2018.

Tietojen keruun ja luovutuksen ajankohdasta sovitaan tarkemmin Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteyshenkilöiden kesken.

Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2024 saakka.

Päätöksen perustelut

Työterveyslaitos on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Työsuojelurahastolta SOTE Työajat -projektille, johon Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala osallistuu.

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää vuoroergonomia-suosituksia tukevien suunnitteluohjelmistojen ja COVID-19 pandemian vaikutuksia työaikoihin, työkuormitukseen, työterveyteen ja työhyvinvointiin.

Hanke edistää uusien sovellutusten kehittämistä vuorotyön haittojen vähentämiseksi SOTE-sektorilla ja antaa palautetta valtakunnallisesti ja hankkeen kohdeorganisaatioille (22 kpl) työaikojen muutoksesta. Hanke tuottaa internet-pohjaisen sovellutuksen työaikoihin liittyvän tapaturmariskin arvioimiseksi.

Tutkimusaineistona käytetään Titania-työvuorosuunnittelujärjestelmän piirissä olevan sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön työaikatietoja.

Helsingin kaupungin työntekijöitä koskevat tiedot ovat henkilöstöhallintorekisterissä. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu kaupungin henkilöstöjohtajalle (kaupunginhallituksen päätös 20.4.2020, § 247), joka päättää henkilöstöhallintorekisterissä olevien tietojen luovuttamisesta.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

 • Luovutettua tutkimusaineistoa saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.
 • Tutkija ja tutkijaryhmä sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia.
 • Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. 
 • Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen. 
 • Tutkija tai tutkijaryhmä saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.
 • Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupungin käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen:
  kanslia.tutkimusluvat@hel.fi ja tutkimusluvat.sote@hel.fi.

This decision was published on 24.11.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, kaupunginkanslia, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Carita Parviainen, HR-partneri, sosiaali- ja terveystoimiala, puhelin: 09 310 43506

carita.parviainen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
5. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
6. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
7. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
8. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
9. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
10. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
11. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
12. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
13. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
14. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
15. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.